.
تردیدی در اراده جدی دولت برای حل مسئله ریزگرد های استان خوزستان وجود ندارد/ برای حل مسئله ریزگرد ها نباید فقط به راهکار های متکی به منابع آب اکتفا شود -آکا

تردیدی در اراده جدی دولت برای حل مسئله ریزگرد های استان خوزستان وجود ندارد/ برای حل مسئله ریزگرد ها نباید فقط به راهکار های متکی به منابع آب اکتفا شود -آکا

تردیدی در اراده جدی دولت برای حل مسئله ریزگرد های استان خوزستان موجود نیست/ برای حل مسئله ریزگرد ها نباید فقط به راهکار های متکی به منابع آب اکتفا شود
تبلیغات