.
وزیر بهداشت وارد اصفهان شد -آکا

وزیر بهداشت وارد اصفهان شد -آکا

وزیر بهداشت وارد اصفهان شد دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چهارشنبه شب به منظور افتتاح چند طرح درمانی و رونمایی
تبلیغات