شب عرفه چه شبی است و اعمال و فضیلت آن کدامند؟

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد شب عرفه چه شبی است و اعمال و فضیلت آن کدامند؟ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت سرگرمی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div ><h2> کاایران: ب عرفه ه بی ست؟h2> <p>ب هم ز ب ای تبرک ب ناجات ا اضی لحاجات ست توبه ر ن ب قبول عا ر ن ستجاب ست. عبادت ر ین ب، جر صد فتاد سال عبادت ا ارد. رای <strong>ب عرفهstrong> ند عمل ارد ده ستp> <figure id="attachment_223666" ><div ><a href="http://www.akairan.com/fun/visua/news201792013363341371.html"><div class="mzc"><strong>ب عرفه ه بی ست عمال ضیلت ن دامند؟strong>div>,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: ب عرفه ه بی ست عمال ضیلت ن دامند؟p>div><figcaption >ب عرفه ه بی ستfigcaption>figure> <h2>عمال ب عرفهh2> <p> ه زارش کاایران: 1- عایی ه ا ا ین عبارت غاز ی ود، وانده ود َلَُّّ ا اهَِ ُِّ َْی َ َِْعَ ُِّ َْی َ عالَِ ُِّ ٍََِّ َ ُْتَی ُِّ اجٍَ ا ُْتَِاً ه وایت ده ر س ن ا ر ب <strong>عرفهstrong> ا ر <strong>ب ای معهstrong> خواند داوند و ا یامرزد.p> <p><strong>+ تن امل عای ا اهد ل جویstrong>p> <div ><center> <div >تنه ردناک ختران وان+عکسdiv> <center> div><p>2- [ه قل فعمی ] <strong>تسبیحات عشرstrong> ا ه ر عمال روز عرفه مده ست ا زار رتبه وانده ود .p> <p>3- <strong>عای للَُّّ َْ تَعَََّ َ تََََّstrong> ا ه ر روز عرفه ب وز معه یز ارد ست، وانده ود.p> <p>4- <strong>زیارت مام سین علیه لسلامstrong> .p> <h2>فضیلت شب عرفهh2> <p>فضیلت شب عرفه (قبال لاعمال)p> <p>لجزء لأول؛ ذا بدأ کر لأعمال لأشهر لثلاثه عنی وال ی عده ی جه ن تاب لإقبال‏، لباب لثالث یما ختص فوائد ن هر ی لحجه وائد لسالکین صوب لمحجه، صل یما ذکره ن ضل یله عرفهp> <p>لد ول، روع کرهای عمال اه ای سه انه، عنی وال، ی لقعده ی لحجه ز تاب قبال لاعمال، اب سوم، وائد اه ی لحجه، ر دامه صل هم، فضیلت شب عرفه:p> <p>َََْ ََِ ِ ِتَبِ َََْ ِْ َعَِْ ِْ َذَنَ َِْهِ عَِ لنَِِّّ ص ََُّ َلَ‏<br /> ر تاب «حمد ن عفر ن اذان» مده ست ه پیامبر کرم-صلوات للّ علیه-رمود:<br /> َِّ َََْ عََََ ُسْتََبُ ِهَ َ َعَ ِْ ٍَْ َ ِْعَمِِ ِهَ َِعَِ للَِّ تَعَلَ َُْ سَْعِنَ َ ِئَِ سٍََ<br /> «ر ب عرفه مه عاهاى یرى ه ى ود، ستجاب ى ردد. یز رکس ر ن ب ه عبادت داوند تعال پردازد، پاداشصد فتاد سال [عبادت]ه و اده ى ود<br /> َ َِ ََُْ لَُْجَهِ َ ِهَ َتُبُ للَُّ عََ َْ تَبَ َ لَِْثُ ُْتَصٌَ<br /> ین ب، ب ناجات ست داوند توبه رکس ا ه خواهد، ى پذیردن ه کر د، لاصه دیث ودp> <div id="essb_displayed_bottom_826027248" data-essb-postid="223665" data-essb-position="bottom" data-essb-button- data-essb-template="clear-retina" data-essb-counter-pos="hidden" data-essb-url="http://www.coca.ir/%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%81%d8%b6%db%8c%d9%84%d8%aa-%d8%b4%d8%a8-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87/" data-essb-twitter-url="http://www.coca.ir/%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%81%d8%b6%db%8c%d9%84%d8%aa-%d8%b4%d8%a8-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87/" data-essb-instance="826027248"><ul >ul>div>div>.<p class="source">نبع : <span>coca.irspan>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شب عرفه چه شبی است و اعمال و فضیلت آن کدامند؟ شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

فضیلت شب عرفه

شب عرفه چه شبی است و اعمال و فضیلت آن کدامند؟ گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات