عمل جراحی کوچک کردن معده برای چاق ترین کودک دنیا + عکس

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد عمل جراحی کوچک کردن معده برای چاق ترین کودک دنیا + عکس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت سرگرمی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div><div > <div ><a href="http://www.akairan.com/fun/visua/news2017101914472884455.html"><div class="mzc"><strong>عمل راحی وچک ردن عده رای اق ترین ودک نیا + عکسstrong>div>,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: عمل راحی وچک ردن عده رای اق ترین ودک نیا + عکسp>div> <h2 > کاایران: ودکی ه ز و ه عنوان اق ترین ودک نیا اد ی ودh2> <p>&nbsp;p> <p>ین ودک ا 200 یلو زن اق ترین ودک نیا ست ه ه یماری ای زیادی بتلا ده ست.p> <pp> <p > ه زارش کاایران: ودک 11 ساله ینی ه ز ک سندروم ادر نج ی رد دود 200 یلو زن ارد، رای اغری تحت عمل راحی وچک ردن عده رار رفت ه ؤثر بود ال و ا خیم تر ز بل رد.p> <pp> <p >یماری ای لبی عروقی ودک 11 ساله اعث بستری شدن پی ر پی و ر یمارستان ده ست.p> <p ><div ><a href="http://www.akairan.com/fun/visua/news2017101914472884455.html">,[categoriy]a>div>p> <h2 >اق ترین ودک نیاh2> <pp> <p >ی نگ ی وید: &#8221; و سال ست ه ه درسه رفته گر ر یمارستان باشد ر انه ست. اه فتن رایش سخت ده اقی ه اطر سن می ه ارد، و ا ر عرض سیاری ز یماری ای طرناک رار اده ست&#8221;.p> <pp> <p >وردن سواسی، شکلات ادگیری، ختلالات شد،شار ون الا، ربی بد، قرس، یماری ای لبی عروقی ز پیش پا فتاده ترین یماری ای ین ودک ست.p> <p ><div ><a href="http://www.akairan.com/fun/visua/news2017101914472884455.html">,[categoriy]a>div>p> <h2 >عمل راحی اق ترین ودک نیاh2> <pp> <p >میسیون هداشت لی رنامه یزی انواده تصمیم رفته، ز ریق ب سوزنی سنتی ین ودک ا رمان ند.p> <p >جامت رارت ربی ا وش ای ولیه یست ه رای رمان ین ودک ه ار رفته ده ست.p> <p ><div ><a href="http://www.akairan.com/fun/visua/news2017101914472884455.html">,[categoriy]a>div>p> <pp> div> div> div>.<p class="source">نبع : <span>taknaz.irspan>p>
عمل جراحی کوچک کردن معده برای چاق ترین کودک دنیا + عکس گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات