روز مادر

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8

تاریخچه روز زن،تاریخچه روز مادر،روز مادر در کشورهای مختلف

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تاریخچه روز زن،تاریخچه روز مادر،روز مادر در کشورهای مختلف ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +روز +مادر را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سرگرمی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران : ادر ، اژه ی ه مه ا ا ن شنا ستیم گر و باشد ه ه نیا ی ییم ه ی توانیم ه وبی زرگ ویم. حبتی ه ک ادر ه رزندش ارد یچ جای یگر می توان پیدا رد&nbspه صوص ا یرانی ا ه سیار ه ادران ود ابسته سیار&nbsp;نها ا وست اریم .&nbsp;ه پاس دردانی&nbsp;ز ادران عزیز ر مه شورهای هان ک وز ه <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> تخصص ارد ن وز ا مه شن ی یرند&nbsp;. ر یران م ین وز زرگ ا ولادت حضرت فاطمه (س) مراه ست ه ر ین قاله ز سایت سرگرمی کاایران ی واهیم ه تاریخچه <a class="hlink" title="وز زن" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وز زنa> ادر پردازیم ا ا مراه اشید.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html"><div class="mzc"><strong>تاریخچه وز زن،تاریخچه روز مادر،روز مادر ر شورهای ختلف strong>div>روز مادر,روز مادر 1394,روز مادر 1395a>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>تاریخچه <a class="hlink" title="وز زن" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وز زنa>strong>span>p> <p><strong><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تاریخچه <a class="hlink" title="وز زن" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وز زنa>span>strong>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">روز جهانی زنان ه ر ذشته روز جهانی زنان ارگر امیده ی د زرگداشتی ست ه ر ساله ر وز ارس رگزار ی ود. ین وز، وز زرگِ رپایی شن ایی رای زنان ر ل هان ست. سته ه ناطق ختلف، تمرکز شن وی زرگداشت، دردانی، رائهٔ عشق ه زن رگزاری شنی رای ستاوردهای قتصادی، سیاسی جتماعی زنان ست.<br/>ین وز ر بتدا ه عنوان ک ویداد سیاسی سوسیالیستی ر ین حزاب سوسیال مریکا٬ لمان روپای رقی غاز د، ما عدها ر رهنگ سیاری ز شورها میخته د. روز جهانی زنان ر رخی ز ناطق نگ وی سیاسی ود ا ز ست اده تبدیل ه ناسبتی رای ردان ده تا عشق ود ا ه زنان یان نند میزه ی ز <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> وز لنتاین ده ست. ا ین ال ر ناطقی یگر، صل سیاسی زمینه قوق شری ه توسط سازمان لل تحد تعیین ده، ا درت جرا ی ود گاهی سیاسی جتماعیِ میدوار ننده ی ز بارزات زنان ر سراسر هان ه رمغان ی ورد. سازمان لل م ز سال ۹۷۷ ین وز ا ه عنوان «وز قوق زنان صلح ین لمللی» ه سمیت ی ناسد.<br/>یاه ساس (ا ساسه ا رخت ل بریشممادی ز شن <a class="hlink" title="وز زن" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وز زنa> ر شورهای یتالیا وسیه ست. مچنین ل یموزا کی ز مادهای ین وز ست.<br/>شتم ارس، روز جهانی زن ر سیاری ز شورهای نیا رامی اشته ی ود. وزی ست ه زنان هان دون توجه ه رایشات ختلف کری، عقیدتی، ومی لیتی، ژادی، زبانی، رهنگی، قتصادی سیاسی ه ادآوری وفقیت ا ستاوردهای ان ی پردازند. ر قیقت، ین وز جالی ست رای گاه ردن ه ذشته ر سیر تلاش ا، نازعه ا عالیت ای پیشین، یشتر رای گریستن ر استای رکت ای پیش و رای از ردن اه ر هت کوفایی ستعدادها رصت ایی ه ر نتظار سل ینده زنان ست.<br/>ر ریان سال هانی زن، سازمان لل تحد تجلیل رامیداشت روز جهانی زن ا ر 8 ارس سال 1975 یلادی غاز رد. و سال پس ز ن ود ه جمع عمومی سازمان لل ر سامبر 1977، تصمیم رفت وزی ا رای قوق زنان صلح هانی امگذاری ند تا ر ین وز ز سال، شورهای عضو سازمان لل، ر ساس سنن تاریخی لی ان ن ا رامی دارند. ا تصویب ین وز، جمع عمومی قش زنان ا ر تلاش ا سترش صلح ازشناخت ر پایان ادن ه تبعیض فزایش مایت ز رابری شارکت امل زنان تاکید رزید.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html">روز مادر,روز مادر 1394,روز مادر 1395a>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>تاریخچه <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa>strong>span>p> <p><br/><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">غاز رکت رای کل یری ک وز ختصاص ن ه زنان، بتدا ز ل عالیت ای عتراضی زنان ارگر ر غاز رن یستم ر مریکای مالی سراسر روپا طفه ست.<br/>1909 : خستین روز جهانی زن ر یالات تحده ر 28 وریه 1909 رپا د. زب سوسیالیست مریکا ین وز ا ه فتخار تجلیل ز عتصاب ارگران ساجی یویورک، ه ر ن زنان علیه رایط اری ود عتراض رده ودند، رگزید.<br/>1910: نگره هانی سوسیالیست ا، ی لسه ی ر پنهاگ، «<a class="hlink" title="وز زن" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وز زنaا وز ین لمللی زنان علام ن ا ه عنوان رکتی ر هت سب قوق زنان سترش مایت ه نظور ستیابی زنان ه ق ای ر سراسر هان، تثبیت رد. رح پیشنهادی ا وافقت یش ز کصد تن ز زنان ز 17 شور هان ر ین نگره ه تصویب سید، خستین پیامد ن، نتخاب سه زن ر پارلمان نلاند ود. ر ین نگره تاریخ ابتی رای رگزاری راسم نتخاب شد.<br/>1911 : ازتاب نگره پنهاگ سبب د ه روز جهانی زن رای خستین ار (19 ارس) ر تریش، انمارک، لمان سوئیس رگزار ود، عنی ر شورهایی ه یش ز ک یلیون زن رد ر تظاهرات زرگی رکت ق ای رای زنان، مکان ستیابی ه شاغل ولتی، قوق زنان رای ار، موزش رفه ی پایان تبعیض غلی ا طالبه ردند.<br/>1913-1914 : ا روع نگ هانی، روز جهانی زن، ستمایه ی رای نبش ای زنان ر سراسر هان د تا ن ا ه وزی رای عتراض ه نگ هانی تبدیل نند. زنان وسی، ه عنوان خشی ز نبش صلح واهی، خستین راسم روز جهانی زن ا ر خرین کشنبه اه وریه رگزار ردند. زنان ر یگر قاط روپا یز ول وش 8 ارس ر عتراض ه نگ ا براز مبستگی ا یگر عالان، تظاهرات اشکوهی رپا ساختند.<br/>1917 : زنان وسی، علیه عاقبت وم نگ، خرین کشنبه وریه ا رای عتراض عتصاب ود ا رخواست «ان صلح» نتخاب ردند (ه ر ساس تقویم رگوری وز 8 ارس طعیت پیدا رد). هار وز عد، تزار وسیه ستعفا اد ولت وقت ق ای رای زنان ا ه سمیت ناخت.<br/>ر ند ساله خیر، روز جهانی زن رای زنان، ه تنها ر شورهای توسعه افته ه ر وامع ر ال توسعه یز ه صورت سترده تری طرح بعاد تازه ی ه ود رفته ست. نبش و ه شد هانی زنان، ه ا رگزاری هار نفرانس ین لمللی زنان توسط سازمان لل تحد هان تعمیق افته ست، ر تبدیل روز جهانی زن ه صف رایی عتراض ر هت ستیابی زنان ه قوق ان شارکت نان ر عرصه ای سیاسی قتصادی اری سیار سانده ست. علاوه ر ین، زنان هان ر روز جهانی زن تلاش رده ند تا ین وز ا ه رصتی رای نعکاس پیشرفت ا ستاوردهای ه ست مده، نش ای جاعانه یز عزم اسخ زنان عادی (ه قش گفت وری ا ر تاریخ شورها وامع ان یفا رده ند) تبدیل رده ین ستاوردها ا رامی دارند.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html">روز مادر,روز مادر 1394,روز مادر 1395a>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong><a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa>strong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<br/><strong>سازمان لل تحد رابری نسیstrong><br/>طعنامه سازمان لل تحد ه ر سال 1945 مضا د، خستین توافقنامه ی ود ه صل رابری زن رد ا تصریح رد. ز ن زمان تاکنون، ین طعنامه ین لمللی ه نجر ه رائه ستراتژی ا، ستانداردها، رنامه ا هداف ختلف ز سوی سازمان لل ده، ر پیشرفت وقعیت ضعیت زنان ر سرتاسر هان وثر وده ست.<br/>پس ز سال ا، سازمان لل تحد ژانس ای تخصصی ش شارکت زنان ا ه عنوان رکا رابر ا ردان ر ستیابی ه پرورش، صلح، منیت، حترام امل رای قوق شر داوم، ترفیع اده ند. درت ختیار زنان، شان ز هره شکار تلاش ای سازمان لل تحد ا ظارت تصحیح الش ای جتماعی، قتصادی سیاسی ر سراسر هان ارد<br/><a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> وزی ست ه ه ادبود فتخار ادران ر شورهای ختلف رامی اشته ی ود.span>p> <p><br/><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر لل وناگون:strong><br/>ه قل ز کاایران : عد ز ینکه تعطیلات ر یالات تحده ز سوی سایر رهنگ ا لت ا پذیرفته د، تاریخ ین وز یز عوض د تا ا وزی ه ز دیم ربوط ه ادران ود ا سایر شن ای لی، کی ود؛ انند کشنبهٔ ادر ر نگلستان ا ر ونان، شن هور سیح رای سیحیان ورتودوکس (۲ وریه). ر عضی شورها ین وز ه وزی ه رای یشتر ذهب ا هم ود تغییر افت، انند وز ریم قدس ر شورهای اتولیک؛ ا روز تولد ختر پیامبر سلام، ر یران. رخی شورها، ن ا ه وزهای تاریخی ود تغییر ادند، انند ولیوی ه وز نگ یژه ی ه زن ا یز ر ن رکت اشتند ا نتخاب رد.<br/>ر رخی ز شورهای غربی (ز مله نگلستان) ومین کشنبه اه ه ر سال <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> ام ی یرد. ین کر توسط انمی نام ولیا اردهو ه مریکا رده د ولین وز اه وئن ه عنوان <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> تعیین ردید. ر سال ۹۲۴ نگره مریکا ومین وز اه ه ا ه عنوان <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> تعیین مود. ر اپن، زادروز مسر قت مپراطور ه عنوان <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> رامی مرده ی ود. ر یران پیش ز نقلاب ۳۵۷ وز ۲۵ ذر زادروز ریده طبی مادر فرح دیبا ه ام <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> ام ذاری ده ود.<br/>شدار: شورهایی ه ر ن ا جای <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرaروز جهانی زن شن رفته ی ود ا علامتشانه ذاری ده ند.span>p> <p><strong><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> ر شورهای ختلفspan>strong>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html">روز مادر,روز مادر 1394,روز مادر 1395a>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>تاریخچه <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa>strong>span>p> <p><br/><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>شورهای فریقاییstrong><br/>یشتر شورهای فریقایی بتکار اشتن ک <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> ا ز سنت ای ریتانیا رفتند؛ ما ا جود ین ر رهنگ ای وناگون ارهٔ فریقا، بل ز ورهٔ مله اروپایی ها ه ن، شن ا ناسبت ای زیادی رای ادران جود اشته ست.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span><br/><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>لمانstrong><br/>ر ههٔ ۹۲۰ لمان مترین یزان زاد لد ر روپا ا اشت؛ وند ن یز یب و ه پایین اشت. ر ن زمان لیل ین شکل ه ار زنان ر یرون ز نزل سبت اده د. ر ن وران اهی ه ه ظر روه ای صاحب فوذ ر امعه (سیاست داران پ است، زنان لیسا روه ای مینیست) سید ین ود ه اید ز ادران دردانی ود ما ر سر گونگی ن ه توافق می سیدند. تمامی روه ا ه ین تیجه سیدند ه ادر ودن ا ر امعه ا رزش نند رزش ای ادری ا ر یان ردم واج هند. ر سال ۹۲۳ ر استای ین دف مگی ا (پذیریش ه تفاق را) م ه ین تیجه سیدند ه وزی ه ام <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> (ه لمانی: Muttertag) ا رامی دارند؛ تعطیلی ر <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> یز ز مریکا روژ رفته د.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>سترالیاstrong><br/>ر سترالیا، <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> ر ومین کشنبهٔ اه ه شن رفته ی ود لی ک تعطیلی عمومی یست. ر ین شور، سنّت ادن دیه ه ادران ر <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> ولین ار ر سال ۹۲۴، توسط انم «انت یدن»ه ساکن سیدنی ود، روع د. انم یدن ر لاقاتی ه ز ک یمارستان ر ویینتون اشت، یمارانی ا ید ه مگی ادرانی سیار تنها راموش ده ودند؛ و رای ینکه ن ا ا وشحال ند سعی رد ه ز سوی چه ای درسه ای طراف راکز تجاری حلی، یروی پشتیبانی مع وری ند تا مک الی افی رای ادن دیه ه تمام ن ادران تنها، راهم ود. سال ه سال یزان مک مع وری ده توسط راکز تجاری حلی تی هردار یش تر د تا ایی ه مروزه، ر <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرaدیه ادن ه ادران سیار عمول ده ست. ردم سترالیا، عمولاً صبحانه ا رای ادر ود ه خت واب ی ورند ه ور سنتی ر <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> ه ادرشان ل اودی ا ه یژهٔ فصل پاییز ست دیه ی هند.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>سرائیلstrong><br/>ر سرائیل <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> ر تاریخ ۳۰ واط ه وز رگذشت نریتا سولد ست، شن رفته ی ود.span>p> <p><br/><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>فغانستانstrong><br/>ر فغانستان <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> ر ومین نبهٔ اه وئن، ۲ وئن ۲۰۱۰ شن رفته د. ما ندی پیش ولت فغانستان 8 ارس(مزمان ا روز جهانی زن) ا وز لی ادر تعیین رد .span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html">روز مادر,روز مادر 1394,روز مادر 1395a>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>تاریخچه <a class="hlink" title="وز زن" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وز زنa>strong>span>p> <p><br/><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یرانstrong><br/>ر یران <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa۲۰ مادی لثانی زادروز ختر پیامبر سلام، اطمه زهرا ست.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>تاریخچهstrong><br/>پیش ز نقلاب ۵۷ ر وران اهنشاهی حمدرضا پهلوی، ۲۵ ذر زادروز ریده طبی مادر فرح دیبا ه عنوان <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> رامی اشته ی د. پس ز نقلاب ۳۵۷ تاریخ ین وز تغییر رد، رخی عتقدند ین تغییر، رای لوگیری ز رکت ای نبش زنان تغییر کل سنتی انواده ا صورت رفته ست.<br/>ما ر نیان تاب ای «ثارالباقیه» «لتّهیم» بوریحان یرونی، «زین لأخبار» ردیزی، «رف امه» ظامی نجوی «اهنامه» ردوسی ر رهنگ یران <a class="hlink" title="وز زن" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وز زنa> <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> مزمان ا شن سفندگان ر پنجم سفندماه وده ستسفند» ا « سپند» ر ارسی، «سپندارمت» ا «سپندارمد» ر پهلوی «سپَتَ رمَتی» ر ات ا کی ز روزه ای هورامزدا ر وستای و ام کی ز مشاسپندبانوان ست ه ر هان ینُی ماد وستداری ردباری روتنی هورامزدا ر ین هان گهبان زمین اروری سرسبزی ن ست. ر اه ماری یرانی، وازدهمین اه ز سال پنجمین وز ز ر اه «سفند» ام ارد، ز ین وی ر وز سفند ز اه سفند ا پنجم سفندماه، ر ستانه هار بیعت وشدن زمین شن سفندگان رپا ی ود.span>p> <p><br/><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یتالیاstrong><br/><a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> ر یتالیا رای ولین ار ر ۲ ه سال ۹۵۷ ر هر سیزی شن رفته د. نتخاب نین وزی، بتکار وتلو یگلیوسی، شیش لیسای حلهٔ توردیبتو ود. ین شن سیار وفق ود ه ونه ی ه ک سال پس ز ن <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> ر سراسر یتالیا شن رفته د. پس ز ن یز، مواره ر ومین کشنبهٔ اه ه زرگ اشته د.span>p> <p><br/><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>لغارستانstrong><br/>ر لغارستان <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> ارس، هم زمان با روز جهانی زن ست.span>p> <p><br/><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>پاکستانstrong><br/>ر پاکستان، <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> ومین کشنبهٔ اه ه ست. ر ین وز سیاری ز سانه ای روهی (بکه ای تلویزیونی) ا ساز واز رنامه ای یژه ین وز ا شن ی یرند. پاکستانی ا ر ین وز ا ادن دیه متن های زیبا ه ادرانشان ین وز ا شن ی یرند. سانی ه ادرشان ا ز ست اده ند، رای ن ا عا ی نند ه ای ن ه سانی ه وستشان ارند حترام ی ذارند.span>p> <p><br/><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>پرتغالstrong><br/>ر پرتغال، <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> ا «Dia da Mãe» ک وز تعطیلی غیر سمی ست ه ر سال ر ولین کشنبهٔ اه ه ر زار ی ود اهی ا روز کارگر م زمان ی ردد.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html">روز مادر,روز مادر 1394,روز مادر 1395a>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>تاریخچه <a class="hlink" title="وز زن" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وز زنa>strong>span>p> <p><br/><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ترکیهstrong><br/>ر ترکیه <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> ر ومین کشنبهٔ اه ه شن رفته ی ود.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>مهوری کstrong><br/>ر مهوری ک <a class="hlink" title="وز زن" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وز زنa> تا بل ز روریختن دیوار برلین، سال ۹۸۹ شن رفته ی د. پس ز ستقلال شور ر سال ۹۹۳، مهوری ک تصمیم رفت ه <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> وز لنتاین ا شن گیرد. ما ز ظر ردم ک، ین و وز یش تر نبهٔ تجاری ساختگی ارند ز حبوبیت می رخوردارند. لبته مروزه یزان روش ل ر <a class="hlink" title="وز زن" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وز زنa> ه یزان ن ر <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> وز لنتاین زدیک ی ود.span>p> <p><br/><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>زلاند وstrong><br/>ر زلاند و، <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> ومین کشنبهٔ اه ه ست وز تعطیلی عمومی یست.span>p> <p><br/><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>اپنstrong><br/>ر اپن ر وره ووا، <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرaزادروز لکه وگو ادر مپراتور کی یتو ود؛ ر وز ارس. رامی اشت <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> ر سال ۹۳۱ زمانی ه تحادیهٔ زنان اهنشاهی تشکیل د، ورد حث رار رفت. ر سال ۹۳۷ ولین لسهٔ «ستایش ادران» ر ه ر زار د دود سال ۹۴۹، امعهٔ اپن تصمیم ه شن رفتن <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> ر ومین کشنبهٔ اه ه رفت؛ انند یگر شورها. مروزه ر <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> ردم ه کدیگر نواع ل انند یخک ز ا ه عنوان دیه ی هند.span>p> <p><br/><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>هان عربstrong><br/><a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> ر یشتر شورهای عربی وز ۲۱ ارس (ذار) (ا ام (ه عربی: عید لأم) ر تونس (ه عربی: عید لأمهات) )ست. ین وز ولین ار ر صر توسط وزنامه گاری ه ام صطفی مین[۲۴] ر تابی ا ام Smiling America ر سال ۹۴۳ عرفی د؛ ما ز کر و شم پوشی د تا ینکه صطفی مین استان ادر یوه ی ا نید ه تمام زندگی ش ا صرف زرگ ردن پسرش رد تا وزی ه پزشک د، زدواج رد دون نکه ادی ز ادرش ند ز و ق ناسی ند و ا تنها ذاشت؛ ین مر مین ا ر ن اشت تا وزی ا ام <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> ا ه مه عرفی ند. کر و بتدا وسیله رئیس جمهور قت مال عبدالناصر، ه سخره رفته د لی پس ز ن و م م جبور ه پذیرش ین وز د ر هایت <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> رای ولین ار ر ۲۱ ارس ۹۵۶ شن رفته د. ین تلاش ر یگر شورهای عربی یز صورت رفت.<br/>زمانی ه صطفی مین ازداشت زندانی د، تلاش د تا ام «<a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرaه «وز انواده» تغییر ند ون میشه کومت سعی ی رد تا انع ز ادآوری ام وسس ن ر هن ردم ود. ر هایت یچ ک ز ین تلاش ا ه تیجه رسید ردم عرب <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> ا شن ی یرند سرودهای سنتی یز ه ر ن رای ادران ی وانند سیار هرت افت.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>رانسهstrong><br/>ر رانسه ه لیل شدارهایی ه ه م ودن یزان زاد لد ر ین شور ود؛ ر ین سال ای ۸۹۶ تا ۹۰۴ تصمیم رفته د تا ز ادران انواده ای زرگ دردانی ود. سربازان مریکایی نگ هانی ول ه ر رانسه نگیده ودند، تعطیلی ای مریکا ا ر رانسه سیار ناسانده ودند؛ ن ا ر سال ر <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> تعداد زیادی امه ه شورشان ی رستادند ه تحادیهٔ رانسوی-آمریکایی ها رای ین وز ارت تبریک ماده رده ست. ر سال ۹۱۸ هر یون تصمیم رفت وزی ه ام «<a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa>ن» (ه رانسه: journée des Mères) ا شن گیرد ما ر هایت تصمیم ر ن د تا «وز لی ادران انواده ای پرجمعیت» (ه رانسه: Journée Nationale des Mères de familles nombreuses) شن رفته ود. ین عنوان تاثیر بارزه ا اهش معیت یشتری سبت ه عنوان مریکایی اشت. ر سال ۹۲۰ ولت رانسه ا ادن شان ای فتخار ه ادران انواده ای زرگ، ین وز ا ه عنوان <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa>ن انواده ای زرگ، سمی رد.<br/>&nbsp;ر سال ۹۴۱ ا عوت یلیپ پتن، ولت یشی ر زمان نگ، ین وز ا ه عنوان سیاستی رای تشویق انواده ای زرگ، رامی اشت. مروزه ر <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> ز تمامی ادران، تی ن ا ه انوادهٔ وچکی ارند دردانی ی ود ر سال ۹۵۰ انونی تصویب د ه ه اسطهٔ ن اید ه ور سمی ز ادران رانسوی دردانی ی د بلغی ه ن ا پرداخت ی د؛ ین رامی اشت اید ر خرین کشنبهٔ اه ه ر وز شن ادران (ه رانسه: Fête des Mères) نجام ی د. لبته گر وز عید پنجاهه ا ین وز م زمان ی د شن ادران ه ولین کشنبهٔ اه وئن نتقل ی د. ر سال ۹۵۶، خشی ز ودجه برای این کار نار ذاشته د. ر سال ۲۰۰۴ سئولیت ین ار ر عهدهٔ زیر سئول انواده ذاشته د.<br/>ر ول ههٔ ۹۵۰ لایل زرگداشت ین وز، انند س طن پرستی ا فزایش تعداد تولد راموش د، مروزه <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> یشتر ه ک ویداد تجاری تبدیل ده ست.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html">روز مادر,روز مادر 1394,روز مادر 1395a>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong><a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa>strong>span>p> <p><br/><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>اناداstrong><br/>ر انادا <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> ر ومین کشنبهٔ اه ه شن رفته ی ود (لبته ین وز ک تعطیلی سمی یست) ه ین صورت ه فراد ه ادرشان ا ادربزرگشان ا زنان یژه ر انواده دیه ی هند شن وچکی ر زار ی نند. ر یگر لت ای غربی انند مریکا، نگلستان سترالیا شن <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> سیار وچکتر ست؛ ردم انادا ه ادران ود یشتر براز حبت ی نند.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>جارستانstrong><br/>ر جارستان <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> ر ولین کشنبهٔ اه ه شن رفته ی ود.span>p> <p><br/><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یکاراگوئهstrong><br/>ر یکاراگوئه، <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> ا «Día de la Madre» ز سال ای ول ههٔ ۹۴۰ ر ۳۰ ه شن رفته ی ود؛ ین وز ز سوی رئیس جمهور قت «ناستازیو سوموزا ارسیا» نتخاب ده ود، ون ین وز، وز تولد مادر وهرش، انم «ازیمیرا ساکازا» ود.span>p> <p><br/><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ونانstrong><br/>ر ونان <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> ر ومین کشنبه اه ه شن رفته ی ود.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>&nbsp;تاریخچه <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> (تاریخچه <a class="hlink" title="وز زن" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وز زنa>)strong><br/>یستم مادی لثانی ر سال، وزی پر ز اطره عنویت ست؛ اطراتی یرین ز ادران هربان،رزندان ا حبت مسران ا فا ؛ ین وز ه ُن ِ زاد وز انوی مونه سلام، اطمه زهرا ( سلام لله علیها) ، <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> ام رفته ست ؛ انویی ه ل سرسبد تمام انوان عالم ست؛ تنها زنی ه پدرش عصوم ، وهرش عصوم ودش یز عصوم وده پیامبر رامی سلام (ص) ه و قب " ُ بیها "&nbsp; اده ست،عنی زنی ه رای پدرش مچون ادر ود.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">زندگی سیره ضرت زهرا( س) ه دری موزنده ذاب ست ه ر زن زاده ی ر هان و ا ونان دیسه ی تحسین ی ند؛ زنی ه تولدش ز امن دیجه بری ، مسر پیامبر رامی سلام (ص) ر انون خستین انواده سلامی ا غمه ای سمانی تسبیح دسیان مراه د ب یلادش ا عرشیان ه انگ تکبیر تسبیح شن رفتند داوند قب وثر ه و عطا رد؛ زیرا ی سرچشمه تمام وبی ای هان ست.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="وز زن" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وز زنa> <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> ام رفت؛"گر وزی اید <a class="hlink" title="وز زن" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وز زنa> ا <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> اشد،ه وزی الاتر فتخارآمیزتر ز وز لادت ا سعادت اطمه زهرا سلام لله علیهاست؛زنی ه فتخار اندان حی ست ون ورشیدی ر تارک سلام عزیز ی رخشد."<br/>مروز&nbsp; <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa> ست! <a class="hlink" title="وز زن" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وز زنa><br/>&nbsp;ادر! ه لمه سهل متنعی. ه لمه قدسی ه فهوم زیبایی! الب ست ه زبانهای ختلف رای فهوم ادر لماتی ر مین دود ارند. ادر - امان - ام - م ... رای فتن ن ب الت اصی ی یرد! وج حساس عاطفه! وج وستی حبت.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html">روز مادر,روز مادر 1394,روز مادر 1395a>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>تاریخچه <a class="hlink" title="وز زن" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وز زنa>strong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">دای ن! ادر، سطوره ی قدس ست ر زندگی نسان. زرگ لند. اید یمی ز نسانها ادر وند ما ازهم ادر ودن ادری ردن فهومی قدس ست.<br/>&nbsp;<br/>ز حاظ امعه ناسی، ادر وعی قش جتماعی ست. قشی ه علوم یست کتسابی ست ا اتی! رزند ودن ختر ودن وعی قش جتماعی ست ا ارکردها ظایف جتماعی اص ود ه اتی ست یچ س قشی ر ن دارد. ما غل ر رد، قش کتسابی وست.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ین یان علوم یست ادر ودن قش اتی ست ا کتسابی. اید کتسابی ودنش چربد، ما رایط جتماعی یزیولوژیکی ر زنی ا ه ادر ودن ر ردی ا ه پدر ودن ی شاند. می انم ه رحال ادر ادری ه ظر ن ر یطه تحلیل ای امعه ناختی می نجد. می توانیم ن ا تنها ه عنوان ک رد ا قشی اص ر ظر گیریم.<br/>ادر رزند ابطه ی تقابل یاتی ارند ه دون ن وام امعه ک رانگیز ست! تجربه یز شان اده قداماتی ر سیر مونیستی ردن وامع ور ردن نان ز انواده زندگی انوادگی، ه سر ار ردن ادران تبعات تایج غیر ابل اور امطلوبی ه نبال ارد. یبوتص ا ر سرائیل وروی ... ه ر مین استا غاز ه ار ردند، مگی عم کست ا شیدند.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ذا ا یز انند کثر رهنگ ای نیا ادر ا ی ستاییم و ا پاس ی اریم. ا ینکه ر تمام هان وز یگری ه ین عنوان عنی <a class="hlink" title="روز مادر" href="http://fun.akairan.com/fun/visua/mother-day.html" style="text-decoration:none;color:inherit">روز مادرa>ناخته یشود رامی اشته یشود. ما ا یرانیان یعیان ه حترام ادری زرگ قدس ه لبته متر یشاسیمش قط ز رد سینه و طلعیم ه فکار عقاید فتارش! وز لادت و اگرامی ی اریم، وز لادت ختر بی کرم مسرعلی رتضی، ادر سنین زینب برا، حضرت فاطمه زهرا (س) .span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری : سایت سرگرمی کاایرانspan>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تاریخچه روز زن،تاریخچه روز مادر،روز مادر در کشورهای مختلف شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

فیلم های اکران شده روز ولنتاین 14 فوریه 2017 , 7 تاریخ دقیق روز مادر در سال 95 , روز مادر سال 95 چه روزی است , روز جهانی زن جه تاریخی است؟ , روز مادر سال 96 چه روزی است , 18 مارس تاریخ روز زن میلادی , روز دندانپزشک چه روزی است , دلیل نامیدن روز زن 8 مارس , ولادت حضرت زهرا چه روزیه , روز جهانی زن چه روزی است , روز ولین تام چه روزی است , روز مادر سال 94 مصادف با , روز مادر در تاریخ جهانی , 10 روز جوان چه روزی است , 2 تاریخ روز مادر سال 95 , تاریخ روز زن در سال 96 , تاریخ دقیق روز زن 1396 , تاریخ روز زن در سال 95 , روز مادر چه تاریخی است , روز جهانی زن در ایران , روز زن و روز مادر سال , تاریخ روز زن و مادر , تاریخ دقیق روز مادر , تاریخ روز زن میلادی , تاریخ روز مادر 1396 , روز مادر در سال 95 , 13 روز زن چندم است , روز زن امسال چندمه , روز زن چه روزی است , روز مادر 95 اسفند , روز مادر چندم است , نامگذاری روز دختر , روز مادر در ایران , روز زن در سال 96 , امروز روز زن است , روز پدر چندم است , 1 تاریخ روز مادر , تاریخ روز زن 95 , روز مادر کی است , روزه زن کی هست؟ , روز زن چندم است , تاریخ روز دختر , روز مادر جهانی , روز جهاني زن ب , تاریخ دقیق روز , روز زن کی هست؟ , روز جهانی مادر , تاریخ روز مادر , تاریخ روز پزشک , روز زن 7 مارس , روز زن سال ۹۵ , روز مادر ١٣٩٥ , روز زن دو سال , روز زن کی است , تاریخ روز ماد , روز مادر کیه؟ , روز مادر چیست , روز مادر سال , 1 روز زن سال , روز زن خارجی , روز مادر کیه , روز زن امسال , روز زن چندمه , تاریخ روز زن , روز زن تاریخ , 8مارس روز زن , 8مارچ روز زن , روزمادر سال , انشا روز زن , روز زن 1396 , روز زن دنیا , روز زن کیه؟ , روز زن چندم , نماد روز زن , روز زن سال , تاریخ روز

تاریخچه روز زن،تاریخچه روز مادر،روز مادر در کشورهای مختلف گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات