زنی که بعد از چند سال فهمید با پدرش ازدواج کرده بود+عکس

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد زنی که بعد از چند سال فهمید با پدرش ازدواج کرده بود+عکس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت سرگرمی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div ><div><div ><div ><a href="http://www.akairan.com/fun/tanz/news201710142024879480.html"><div class="mzc"><strong>زنی ه عد ز ند سال همید ا پدرش زدواج رده ود+عکس strong>div>,سایت سرگرمی، تفریحی، مدل لباس، خواندنی، عکس، اس ام اس،آشپزی آکا ایران,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: زنی ه عد ز ند سال همید ا پدرش زدواج رده ود+عکس p>div>div><div ><div itemprop="descirption" > کاایران: &nbsp;div>div><p> p><div align="justify" dir="rtl" > p><div>ک زن 60 ساله مریکایی ش سال پس ز وت مسرش اقعیت تلخی ا شف رد ه اکی ست و ا پدرش زدواج رده ود.<br /> الری سبرویل ه ساکن یالت وهایو ست ز ریق عموی ود بردار د ه مسر سابق و ه 6 سال پیش وت رده ، پدر و ود.<br /> ه زارش کاایران: سپرویل ه بتدا ین ظهارات ا اور داشت قدام ه زمایش DNA رد قتی ه تایج زمایش ابت رد مسر سابقش پدر و ود چار وک دیدی د.<br /> ه زارش وزنامه &quot; لرای&quot; اپ ویت، ادر الری ه ک پیش دمت ود خترش ا زد پدر ادرش ها رد. و ه عضی وقات ز حل ار ود ه ر کانی ور ود رای یدن پدر ادرش ی فت ا خترش یز یدار ی رد ما پدر ادر و ی فتند و وست نها ست امش ریستین ست.<br /> نگامیکه پدربزرگ الری وت رد ی مان ی رد پدر ود ا ز ست اده یچکس ویت اقعی پدرش ا رای ی اش کرد.<br /> و سال ا عد ا ک اننده امیون ه ام پیرسی شنا د ا ی زدواج رد اقد ینکه داند ه ی پدرش ود!p><div align="center"><div><div ><a href="http://www.akairan.com/fun/tanz/news201710142024879480.html">,سایت سرگرمی، تفریحی، مدل لباس، خواندنی، عکس، اس ام اس،آشپزی آکا ایران,[categoriy]a>div>div>div><div>پیرسی سرانجام ر سال 1998 ه لیل یماری وت رد. الری ما ز ریق وستان آشنایان زمزمه ایی ر ورد ازدواج عجیب و ا کی ز زدیکان ی نید.<br /> ش سال پس ز رگذشت پیرسی کی ز عموهای الری ه و فت ه مسر و ر اقع پدرش ود. الری پس ز زمایش DNA ز ین ساله وکه د رای رمان زیرنظر وان پزشکان ر یمارستانی ر وهایو ستری د.div><div>&nbsp;div>div><p>div><p>div>div><p >p>div>.<p class="source">نبع : <span>jazzaab.irspan>p>
زنی که بعد از چند سال فهمید با پدرش ازدواج کرده بود+عکس گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات