دار زدن یک فیل به جرم قتل! / عکس

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد دار زدن یک فیل به جرم قتل! / عکس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت سرگرمی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div > <p> کاایران: یل سیایی ه ام &#8220;ریه رم تل &#8220;د لدریج”، توسط ردم حکوم ه عدام د!p> <p> ه زارش کاایران: &#8220;ریک یل سیایی پنج تنی ود ه ر سیرک Sparks World Famous Shows مایش جرا ی رد. استان ه ار ویخته دن ری ا ستخدام خصی ه ام &#8220;د لدریجغاز د. لدریج سابقه ار ا یچ یوانی ا داشت غل بلی ش سرایداری ود لی ه لایلی ه عنوان ستیار ربی ری ر سیرک ستخدام د.p> <p><div ><a href="http://www.akairan.com/fun/tanz/news2017101420201141041.html"><div class="mzc"><strong>ار زدن ک یل ه رم تل! / عکس strong>div>,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: ار زدن ک یل ه رم تل! / عکس p>div>p> <p>وازدهم سپتامبر سال ۹۱۶، لدریج تصمیم رفت ری ا ه رکه برد تا ری ر ن ا ب خورد ودش ا شورد. سر اه، ری یستاد م د تا تکه ندوانه ی ه وی زمین فتاده ود ا خورد. لدریج ه وصله داشت ا عصایش ه پشت وش ری ربه زد تا رکت ند. ری عصبانی د لدریج ا رفت ه سمت ب وری پرت رد. ری ی یال لدریج شد. ین یل پنج تنی ه رف لدریج فت سر و ا ا پایش ه رد!p> <div ><style> .u26bd11c0fb2c195873e5c776ea20c509 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; xwidt:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#ECF0F1; border:0!important; border-left:4px solid #E74C3C!important; text-decoration:none; } .u26bd11c0fb2c195873e5c776ea20c509:active, .u26bd11c0fb2c195873e5c776ea20c509:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u26bd11c0fb2c195873e5c776ea20c509 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u26bd11c0fb2c195873e5c776ea20c509 .ctaText { font-weight:bold; color:#E74C3C; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u26bd11c0fb2c195873e5c776ea20c509 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u26bd11c0fb2c195873e5c776ea20c509:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } style><div >طلب پیشنهادی : &nbsp; عکس پروفایل اص خترونه 2017 ( 40 تصاویر ذاب رای پروفایل)div>div><p>ردمی ه ر سیرک ضور اشتند، ز ین ار ری سیار عصبانی دند ست معی ریاد ی زدند: &#8220;یل ا کشید!”. ن ایی ه سلحه ستشان ود، ودشان ست ه ار دند روع ه لیک ردن ه ری ردند. ما لوله ای ن ا تاثیری وی یل پنج تنی داشتند.p> <p>بر شته دن د لدریج توسط یل سیرک ین ردم هر ای طراف پخش د. مه واهان شتن ری ودند. ردم تا قتی ه ری زنده ود جازه می ادند سیرک ر هرشان رنامه جرا ند. صاحب سیرک، ارلی سپارکز علاقه اصی ه یواناتش، خصوصا ری اشت صلا لش می واست ری ا کشد. ما الاخره رای جات سیرکش جبور د رخواست ردم ا بول ند.p> <p>شکل ین ا ود ه اه ای زیادی رای شتن ک یل پنج تنی جود داشت. ر تلاش اموفقی ی توانست نجر ه م ردن وباره ری شته دن فراد یشتری شود.p> <div ><style> .uf9edd765d851f5ba58ec706d5c586e75 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; xwidt:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#ECF0F1; border:0!important; border-left:4px solid #E74C3C!important; text-decoration:none; } .uf9edd765d851f5ba58ec706d5c586e75:active, .uf9edd765d851f5ba58ec706d5c586e75:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf9edd765d851f5ba58ec706d5c586e75 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf9edd765d851f5ba58ec706d5c586e75 .ctaText { font-weight:bold; color:#E74C3C; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf9edd765d851f5ba58ec706d5c586e75 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf9edd765d851f5ba58ec706d5c586e75:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } style><div >طلب پیشنهادی : &nbsp; موزش ل شکل شمک زدن امپ قتی اموش ستdiv>div><p>ر ن نطقه سلحه ی جود داشت ه تواند ری ا کشد. یلی ا پیشنهاد ادند ه ثل توماس دیسون، یل ا ا رق کشند لی ر ن احیه ه ریان رقی ه ن درت جود اشت ه کان ناسبی.p> <p>الاخره ردم تصمیم رفتند ا ک رثقیل صنعتی ه رای ابجا ردن اگن ا ساخته ده ود، ری ا ار زنند. سیزدهم سپتامبر ر هر روینِ تنسی معیتی ۲۵۰۰ فری مع دند تا ار زدن ری ا تماشا نند. زنجیری ه ردن ری نداختند ا رثقیل و ا الا شیدند. ما زنجیر ه ندازه افی حکم بود. زنجیر پاره د ری ه زمین فتاد گنش کست. ومین تلاش رای عدام ردن ری وفقیت میز ود. ری ا یم ساعت الای رثقیل گه اشتند تا طمئن وند رده ست. عد ز یم ساعت سدش ا پایین شیدند مان ا فنش ردند. ری تنها یلی ست ه ر ول تاریخ ه رم تل ه ار ویخته ده ست.p> <div ><style> .u57e9d79a31dc3a3cfac34987760f177b { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; xwidt:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#ECF0F1; border:0!important; border-left:4px solid #E74C3C!important; text-decoration:none; } .u57e9d79a31dc3a3cfac34987760f177b:active, .u57e9d79a31dc3a3cfac34987760f177b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u57e9d79a31dc3a3cfac34987760f177b { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u57e9d79a31dc3a3cfac34987760f177b .ctaText { font-weight:bold; color:#E74C3C; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u57e9d79a31dc3a3cfac34987760f177b .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u57e9d79a31dc3a3cfac34987760f177b:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } style><div >طلب پیشنهادی : &nbsp; گر سفر ولانی ارید خوانیدdiv>div><p>نبع:اناp> div>.<p class="source">نبع : <span >gahar.irspan>p>
دار زدن یک فیل به جرم قتل! / عکس گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات