شعر جالب روی کارت عروسی / طنز

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد شعر جالب روی کارت عروسی / طنز ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت سرگرمی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div ><div><p ><div ><a href="http://www.akairan.com/fun/tana/news2017101418344543089.html"><div class="mzc"><strong>عر الب وی کارت عروسی / نز strong>div>,سایت سرگرمی، تفریحی، مدل لباس، خواندنی، عکس، اس ام اس،آشپزی آکا ایران,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: عر الب وی کارت عروسی / نز p>div>p><p ><p > کاایران: ه زارش کاایران: <strong> نز عر الب وی کارت عروسیstrong>p><div>خر ین فته، جشن ازدواج ا ه پاست / ا ضور رم ود، ر ن صفا اری نید<br /> زدواج عقد ک مر هم دی ست / طفاً ز وردن طفال، ودداری نید<br /> ر کم صابون زده، ماده سازیدش شنگ / عده ا ز ر غذا یوه ی عاری نید<br /> تا فصل توی ن شن عزیز ا کوه / ا غذا یوه ن شن فطاری نید<br /> لبته یلی باید ول پرخور ود ا / پیش امیل قابل بروداری نید<br /> یوه، یرینی، ب پاتختی ان م ازم ست / پس رای صرفه ویی ندکی اری نید<br /> ر سی ا یوه ارد ی ماید ودکشی / ل ه ال ا و سوزانده، خطاری نید<br /> وقع ادو ریدن، رب اشد ادوتان / پس ذر ز تابلو ساعات یواری نید<br /> رچه اشد سبت ومی تان زدیک تر / دیه ا م رب تر، ز وی اچاری نید<br /> ر مور زندگی، ینار گر اشد ساب / ادو وعی خشش ست، ن ا سه رواری نید<br /> رم اید رد جلس ا، ز ین و اه اه / ون خاری هر تنظیم ما، اری نید<br /> ساکت صامت باشید ه مراه وزیک / ست پا ا ستفاده، ن م بزاری نید<br /> امبادا، تانگو ابا رم ا رچه ست / ز نرهاتان تماماً پرده رداری نید<br /> لبته رچیز ارد رزی ندازه ی / پس باید قص ای ابه نجاری نید<br /> رکت وزون گر ر رد ز ود، یگری / ا اباش ست سوت ز و رفداری نید<br /> ی لش ی واهد خر ر یاید سی ی ش؟ / ا وبایل ود بادا یلمبرداری نید<br /> ر هایت، جلس ا ا زین ا ضور / ی دا نت ر ونه طواری نیدdiv><div>div><div>div>div>div><p >p>div>.<p class="source">نبع : <span>jazzaab.irspan>p>
شعر جالب روی کارت عروسی / طنز گردآوری توسط بخش طنز،مطالب طنز سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات