داستان آموزنده نخ سخنران دست بچه بازیگوش

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد داستان آموزنده نخ سخنران دست بچه بازیگوش ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت سرگرمی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div ><p ><div ><a href="http://www.akairan.com/fun/short-story/news2017102221284746543.html"><div class="mzc"><strong> داستان آموزنده خ سخنران ست چه ازیگوش strong>div>,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: داستان آموزنده خ سخنران ست چه ازیگوش p>div>p> <p > کاایران: ه زارش کاایران: <b>داستان آموزنده خ سخنران ست چه ازیگوشb><br /> ر وزگار دیم، سخندانی ه سخنرانی می انست می توانست نویات ود ا ه ندازه انایی ش رائه ند، شکلش ا ا سخنران انای جربی طرح رد ز و دد لبید!<br /> ندیشمند ورد ظر پس ز اامیدی ز توجیه کری و، تصمیم رفت ه و ا جای توجیه کری، توجیه عملی ند.<br /> لذا ک خ ازک ه ست ود ست سر یگر خ ا ه ن وان تازه ار اد تا ر صورت روز شتباه، رد جرب خ ا شیده وان ا رای صلاح غلط یری رف ای شتباهش شداردهد!<br /> وان ه ا عتماد ه فس الا، سخن ویش ا ا&nbsp; &quot;سم لله لرحمن لرحیم&quot; غاز رده ود، ر مان ول ار توجه شیده دن خ د لافاصله تصمیم رفت ه سخنش ا تصحیح ند ا کث وتاهی فت:<br /> سم لله لرحمن! ما ازهم خ شیده د! و از م ه مان ینکه شتباه رده! وباره ه صلاح رفش پرداخت فت:سم لله لرحیم! لی از م خ شیده د و جدداً ه تصحیح رفش&nbsp; قدام رد فت: لرحمن لرحیم! یکن از م خ شیده د یشان ا یرت ه حلی ه رد انای جرب شسته ود ظر رد ه یرت تعجب ود ا ه ی نتقال هد، اگهان توجه د ه ن رد&nbsp; انا یست اهراً رای ضای اجت ا نجام رورتی ه یرون فته خ ا ها رده ود خ ر ست پسرک ازیگوشی فتاده ه ود ا ا ن شغول رده ست!<br /> تازه سخنران جلس ا یدن ین صحنه ریاد زد: ی ردم، قتی خ ست چه ا یافتد، اگفته پیداست ه سخنران ز &quot;سم لله لرحمن لرحیم&quot;ود م ی فتد، ه سد ه ک سخنرانی امل ولانی!p> <p >تهیه ردآوری : روه استان پرداد / p> div>.<p class="source">نبع : <span>pardad.irspan>p>
داستان آموزنده نخ سخنران دست بچه بازیگوش گردآوری توسط بخش داستانک،داستان کوتاه جالب سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات