loading...

زبان سرخ سر سبز را می دهد بر باد

احتیاط در سخن گفتن و پرهیز از گفتن حرفها نیشدار و خطرناک که ممکن است به قیمت جان تمام شود .
آورده اند که ...
شبی دزدی استادانه به هر طرف می تاخت . در اثنای راه گذر او بر کارگاه دیبا بافی افتاد که جامه لطیف و زیبا می بافت و انواع تکلیف در آن به کار می برد و اصناف نقشهای بدیع و صورت های دلفریب در آن پدید آورده و نزدیک آمده بود که آن جامه را تمام کند و از کارگاه بر گیرد . دزد با خود گفت : وضع موجود را از دست نباید داد و یافته ها را رها کرد ، صواب آن است که ساعتی این جا مقام کنم چندان که مرد دیبا باف ، این جامه از کار فرو گیرد بخشبد .

من فرصت به غنیمت دارم و جامه را از وی ببرم . پس به حیلتی که توانست در اندرون کارگاه او آمد و در گوشه ای مخفی نشست و استاد دیبا باف ، هر تاری که در پیوستی . گفت : ای زبان به تو پناه می برم و از تو یاری می طلبم که دست از من بداری و سر مرا در تن نگاه داری . مرد وقتی دیبا را تمام کرد و از کارگاه آن را پائین آورد ، آن را نیکو پیچید و از آن پرداخته شد .

طلیعه صادق دزد از خانه بیرون آمد به سرکوی منتظر نشست ، چندان که مرد از عبادت خود دست کشید ، جامه برداشت و عزم سرای وزیر کرد ببیند او چه گوهری را ظاهر خواهد کرد چون به سرای وزیر رفت و وزیر به بارگاه آمد و در صفه بار نشست و پرده برداشتند ، استاد دیبا باف پیش تخت رفت و جامه عرضه داشت ، چندان که جامه را باز کردند و حسن صنعت و لطف آن را دیدند ، حیران شدند و بر تناسب آن صورت غریب و تناوب آن نقوش بدیع ، تحسین ها کردند .

پس رای از او سئوال کرد که : این جامه ، سخت خوب پرداخته ای ، اکنون بگو که این جامه را به چه کار آید ؟
آن مرد گفت : بفرمای تا این جامه را در خانه نگهدارند تا روزی که تو را وفات رسد . این جامه را به صندوق تو اندازند . وزیر از این سخن برنجید و فرمود تا آن جامه را بسوزانند و آن مرد را به زندان ببرند و زبان او را حلقومش بیرون کشند .

مرد دزد آن جا ایستاده بود و آن حال را می دید ، چون حکم وزیر را شنید ، خندید . وزیر ، نظر برخنده او افتاد . او را در پیش خود خواند و از سبب خنده او پرسید مرد گفت : اگر مرا به گناه نکرده عقوبت نفرمایی و به مجرد قصد عزم ، بر ارتکاب جنایت مواخذه نکنی ، صورت حال ان مرد را بگویم . وزیر او را ایمن گردانید . مرد دزد حال مناجات او را باز گفت ، وزیر چون آن حکایت را شنید ، گفت : بیچاره تقصیر نکرده است ، اما شفاعت او به نزدیک زبان مقبول نیفتاده است . پس رقم عفو بر جریمهٔ او کشید و او را بفرموده تا قفل سکوت بر دهن نهد . چه کسی که بر زبان خود اعتماد ندارد ، او را هیچ پیرایه به از خاموشی نیست.

منبع:shamimm.ir
شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

داستان ضرب المثل زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد , بازآفرینی مثل زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد , باز آفرینی مثل زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد , انشا درباره ی زبان سرخ سر سبز می دهد یر باد , باز افرینی مثل زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد , انشا با موضوع زبان سرخ میدهد سر سبز بر باد , داستانی درباره زبان سرخ سر سبز میدهد برباد , باز افرینی زبان سرخ سر سبز را میدهد بر باد , بازآفرینی مثل زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد , انشا در مورد زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد , حکایتی درباره زبان سرخ سرسبز میدهد برباد , انشا درباره زبان سرخ سرسبز می دهد بر باد , انشا درباره زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد , انشا برای زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد , حکایت درباره زبان سرخ سر سبز دهد بر باد , باز افرینی زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد , انشا درمورد زبان سرخ سر سبز میدهد برباد , حکایتی درباره زبان سرخ سرسبزمیدهدبرباد , بازنویسی زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد , انشا زبان سرخ سر سبز را می دهد بر باد , انشا درباره زبان سرخ سرسبزمیدهد برباد , داستان زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد , کارتون زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد , انشا زبان سرخ سرسبز را میدهد بر باد , باز افرینی مثل زبان سرخ سرسبز میدهد , داستان زبان سرخ سرسبز می دهد به باد , انشای زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد , گسترش زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد , بازنویسی زبان سرخ سر سبز میدهد بر , متن زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد , انشا زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد , انشاء زبان سرخ سرسبز میدهد بر باد , معنای سرسرخ زبان سبز می دهد برباد , مثل نویسی باد اورده را باد میبرد , معنی زبان سرخ سر سبز ميدهدبرباد , انشا زبان سرخ سر سبز ميدهدبرباد , زبان سرخ سر سبز ميدهدبرباد انشا , زبان سرخ، سر سبز می‌دهد بر باد , زبان سرخ سر سبز می برد بر باد , زبان سرخ سرسبزی میدهد بر باد , زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد , زبان سرخ سر سبز می هد بر باد , بازآفرینی ضرب المثل زبان سرخ , زبان سرخ سر سبز می دهد برباد , شعری درباره زبان سرخ سر سبز , زبان سرخ سرسبز میدهد بر باذ , زبان سرخ سرسبز می دهد برباد , زبان سرخ سرسبزمی دهدبرباد , مثل زبان سرخ سر سبز

گردآوری توسط بخش ضرب المثل- معنی ضرب المثل سایت آکاایران
تبلیغات