آکاایران: مذکر یا مؤنث

آکاایران:  

SPANISH Teacher was explaining to her class that in Spanish, unlike English, nouns are designated as either masculine or feminine.
 
آموزگار اسپانیایی داشت به شاگرداش توضیح میداد که اسامی در زبان اسپانیایی برخلاف انگلیسی مذکر و مونث هستند
 
"House" for instance, is feminine: "la casa.."
"Pencil," however, is masculine: "el lapiz."
برای مثال اسب مونث هستش و مداد مذکر
A student asked, "What gender is "computer"?"
یک دانش آموز پرسید "جنسیت کامپیوتر چیه"
Instead of giving the answer, the teacher split the class into two groups, male and female, and asked them to decide for themselves whether computer" should be a masculine or a feminine noun.
معلم بجای جواب دادن کلاس را به دو دسته تقسیم کرد: آقایان و خانمها و از آنها خواست خودشان تصمیم بگیرند که آیا کامپیوتر مذکر است یا مونث.
Each group was asked to give four reasons for its recommendation.
از هر گروه خواسته شد 4 دلیل برای توصیه شان بیاورند
The men"s group decided that "computer" should definitely be of the feminine gender ("la computadora"), because:
گروه آقایان به این نتیجه رسیدند که جنسیت کامپیوتر قطعا باید مونث باشه چون:
 
1 No one but their creator understands their internal logic;
1- هیچ کس غیر از سازندگانشان از منطق داخلیشان سر در نمی آورد
2. The native language they use to communicate with other computers is incomprehensible to everyone else;
2-زبان فطریشان برای هیچ کس غیر از خودشان قابل درک نیست
3. Even the smallest mistakes are stored in long term memory for possible later retrieval; and
3-حتی کوچکترین اشتباه در حافظه طولانی مدتشان باقی می ماند تا زمانی آن را به یاد بیاورند (به رخ بکشند)؛ و
4. As soon as you make a commitment to one, you find yourself spending half your paycheck on accessories for it.
4-به محض اینکه به یکی از اونها تعهدی پیدا کردی، میفهمی که نصف حقوقت رو باید خرج لوازم جانبیش کنی.

(THIS GETS BETTER!)

The women"s group, however, concluded that computers should be Masculine ("el computador"), because:
اما گروه خانمها به این باور رسیدند که کامپیوتر باید مذکر باشد چون:
1. In order to do anything with them, you have to turn them on;
1-اگه بخواهی بهشون بگی کاری رو انجام بدن، اول باید روشنشون کنی
2.. They have a lot of data but still can"t think for themselves;
2-اونها اطلاعات زیادی دارند اما هنوز خودشون نمی تونن فکر کنن
3. They are supposed to help you solve problems, but half the time they ARE the problem; and
3-از اونها انتظار حل مشکلات می ره، اما نصف اوقات خودشون مشکلن؛ و
4. As soon as you commit to one, you realize that if you had waited a little longer, you could have gotten a better model.
4-به محض اینکه نسبت به یکیشون تعهدی پیدا می کنی، می فهمی اگه یکمی دیگه صبر کرده بودی، یک مدل بهتری میتونستی داشته باشی.

.

منبع :