آکاایران:  

آﻗﺎ ﺗﺎ ﻟﺒﻮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ؛
ﯾﻬــــــــــﻮ !!
دوس دخترم ﺍﻭﻣﺪ ﻣﺎﺭﻭ ﺩﯾﺪ

آکاایران: لطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29)


.
ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻭﻧﻢ ۱ ﭼﻨﮕﺎﻝ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎﻣﺎ ﻟﺒﻮ ﺧﻮﺭﺩﻥ !!!
واقعا چسبید (لوس شدن)
ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻭﺍﺳﻪ ﺫﻫﻨﻪ ﻣﻨﺤﺮﻓﺘﻮﻥ ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ !
.
.
:: مـجـلـه ایـنـترنـتی مـراحـم ::
.
.

ﮔﻔﺘﻢ : برو یه دونه ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺩﻭﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ ﻭ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻠﯽ بیار

بعد دیدم دیگه خبری ازش نیست! فکر کنم رفت مدارک بیاره (خنده ۲)

.

.
:: مـجـلـه ایـنـترنـتی مـراحـم ::
.
.

ﺩﻳﺸﺐ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻡ ﺩﻭﺱ دخترم ﺭﮔﺸﻮ ﺯﺩ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻡ ﺑﻬﺶ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻡ ﺩﻳﺪﻡ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﻤﻴﺪﻩ ﺩﻳﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺩﻳﻮﻭﻧﻪ ﻣﻴﺸﺪﻡ ﻛﻪ
ﻳﻬﻮ ﻳﺎﺩﻡ ﺍﻭﻣﺪ ﻣﻦ ﻛﻪ ﺍﺻﻸ ﺩﻭﺱ دختر ﻧﺪﺍﺭﻡ

لطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29) - -آکالطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29) - -آکا

.
.
:: مـجـلـه ایـنـترنـتی مـراحـم ::
.
.

رتبه کنکور دختر عمومو واسش اس ام اس کردن ، اومده میگه : نمیدونم کی واسم شارژ ایرانسل فرستاده

.
.
:: مـجـلـه ایـنـترنـتی مـراحـم ::
.
.

لطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29) - -آکالطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29) - -آکا

.
.
:: مـجـلـه ایـنـترنـتی مـراحـم ::
.
.

سوالای رایج همه خونه ها:

این تلویزیون بی صاحاب واسه کی روشنه؟!

چی از جون این یخچال بدبخت می خوای؟!

کی دمپایی دستشویی رو خیس کرده؟

این موقع شب با کی حرف می زنی؟

چشمات در نیومد پای این کامپیوتر کوفتی؟

.
.
:: مـجـلـه ایـنـترنـتی مـراحـم ::
.
.

ﻣﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺩﻡ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﻟﻨﮓ ﻇﻬﺮ ﺧﻮﺍﺑﯿﻢ
ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﺑﯽ ﺧﻮﺍﺑﯿﻤﻮﻥ ﻧﯿﺴﺖ…
ﻣﺎ ﺫﺍﺗﻦ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ… ﺑﺪﻧﻤﻮﻥ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﻪ
ﭼﮑﺎﺭ ﮐﻨﯿﻢ ﻃﺒﯿﻌﺘﻤﻮﻧﻪ ﺩﯾﮕﻪ

لطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29) - -آکالطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29) - -آکا

.
.
:: مـجـلـه ایـنـترنـتی مـراحـم ::
.
.

داﺩﺍﺷﻢ ﺩﻳﺸﺐ ﮐﻠﻲ تقلب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍ ﺍﻣﺘﺤﺎن ﻓﻴﺰیکش ، صبح ﻳﺎﺩﺵ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺒﺮﻩ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺩﺭﺑﺴﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺳﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﺮﺳﻮﻧﻪ ! واقعا راضیم ازش

لطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29) - -آکالطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29) - -آکا

.
.
:: مـجـلـه ایـنـترنـتی مـراحـم ::
.
.

قیافه سگه رو نیگا

لطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29) - -آکالطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29) - -آکا

لطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29) - -آکالطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29) - -آکا

.
.
:: مـجـلـه ایـنـترنـتی مـراحـم ::
.
.

یه جوری همه دارن تند تند عروسی میکنن که آدم هول میشه فکر میکنه اگه تا یه ماه دیگه (اول محرم) عروسی نکنه مهلتش تموم میشه میسوزه

.
.
:: مـجـلـه ایـنـترنـتی مـراحـم ::
.
.

ﯾﻪ ﺩﻭﺳﺖ دختر ﺩﺍﺭﻡ خوشگل ، ﺷﯿﮏ ، ﺑﺎ ﺍﺩﺏ ،
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ، ﺍﻫﻞ ﻓﮑﺮ ، ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ ، ﺟﺬﺍﺏ ، ﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭ ،
ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺗﻤﻮﻡ!

ﻓﻘﻂ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﮐﯿﻪ ﻭ ﺍﻻﻥ
ﮐﺠﺎﺳﺖ!

.
.
:: مـجـلـه ایـنـترنـتی مـراحـم ::
.
.

لطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29) - -آکالطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29) - -آکا

.
.
:: مـجـلـه ایـنـترنـتی مـراحـم ::
.
.

ﺩﯾﺸﺐ ﺷﻮﻫﺮﺧﺎﻟﻢ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ، ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺰﻧﻪ ﺍﻧﻘﺪ ﺻﻒ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﯾﺎﺩﺵ ﺭﻓﺘﻪ ﺗﻮ
ﺻﻔﻪ ، ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺍﻩ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﮔﺎﺯﺷﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺭﻓﺘﻪ (خنده ۲)
ﺎﺧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻓﺎﻣﯿﻼ ﭼﯽ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻢ؟؟؟؟ ﻭﻟﯽ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﺎﺩﻡ ﺗﻮﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻫﺎ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻣﯿﺸﻪ

لطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29) - -آکالطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29) - -آکا

.
.
:: مـجـلـه ایـنـترنـتی مـراحـم ::
.
.

ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﻦ ﺗﻮ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﺯﺭﺍﻓﻪ ﻫﺎ واژه “ﺍﯾﻦ” ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻩ ؟؟؟
ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻦ و در واقع “ﺍﯾﻦ” ﻣﯿﺸﻪ “ﺍﻭﻥ” …
ﺑﺮﯾﺪ ﺣﺎﻝ ﮐﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ !

.
.
:: مـجـلـه ایـنـترنـتی مـراحـم ::
.
.

مامان و بابام با همدیگه جایی نمیرن، همیشه یکیشون می مونه خونه که سریالای جِم رو واسه اون یکی تعریف کنه. اصن من حال میکنم با این بابا مامان (لوس شدن)

.
.
:: مـجـلـه ایـنـترنـتی مـراحـم ::
.
.

چند وقت پیش رفتم مشهد اینقد پارک آبی و رستوران و مرکز خرید ساختن که آخر سر از یادم رفت برم زیارت..

.
.
:: مـجـلـه ایـنـترنـتی مـراحـم ::
.
.

خمیازه پیغامی از بدن انسان است که اعلام میکند ۱۰% از شارژ او باقی مانده است

.
.
:: مـجـلـه ایـنـترنـتی مـراحـم ::
.
.

 ﻓﮑــﺮ ﮐﻨﻢ ﺑـُــﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾـــﺪ ﺑﻪ ﺩﻫﻨــﺶ ﺷﯿــﺮﯾﻦ ﻣﯿﻮﻣــﺪﻡ ﻭ ﮔـُـﺮﮒ ﺧﻮﺭﺩﻩ !!…

.
.
:: مـجـلـه ایـنـترنـتی مـراحـم ::
.
.

لطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29) - -آکالطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29) - -آکا

.
.
:: مـجـلـه ایـنـترنـتی مـراحـم ::
.
.

به سلامتی مادری که اگـه ۱۰۰ تـا پـریز خالی هم باشه
برا وصل کردن جاروبرقی ، گوشیه تو رو از شارژ در میاره !

.
.
:: مـجـلـه ایـنـترنـتی مـراحـم ::
.
.
زندگی مثل آمپول تو باسن میمونه هر چی سفت تر بگیری بیشتر درد می گیره .

پس شلش کن عزیزم
.
.
:: مـجـلـه ایـنـترنـتی مـراحـم ::
.
.

ابروی خر رو برداری آهو میشه؟نه خدایی میشه؟نمیشه دیگه؟

نکن برادر من نکن.
.
.
:: مـجـلـه ایـنـترنـتی مـراحـم ::
.
.

این داستان واقعیست…

لطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29) - -آکالطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29) - -آکا

لطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29) - -آکالطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29) - -آکا

.
.
:: مـجـلـه ایـنـترنـتی مـراحـم ::
.
.

من اصالتا اهل یاهو مسنجرم اما خودم تو فیسبوک بزرگ شدم

لطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29) - -آکالطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29) - -آکا

.
.
:: مـجـلـه ایـنـترنـتی مـراحـم ::
.
.

کسی که از پای کامپیوتر و اینترنت در میاد و میره دستشویی یه قهرمانه باور کنید (لوس شدن)

.
.
:: مـجـلـه ایـنـترنـتی مـراحـم ::
.
.

یه ضرب المثل چینی هست که هنوز اصلش نیومده هر وقت اومد بهت میگم !

.

.
:: مـجـلـه ایـنـترنـتی مـراحـم ::
.
.

هر وقت یکی یه جوک خیلی بیمزه براتون تعریف کرد الکی بلند بلند بخندین
وگرنه فکر میکنه متوجه نشدین جوکشو تکرار میکنه و بیشتر حالتونو میگیره

.
.
:: مـجـلـه ایـنـترنـتی مـراحـم ::
.
.

شوهره میاد خونه و به زنش میگه:

خانوم من برای شام دوستمو دعوت کردم خونمون

زنش میگه:أع مرد چرا این کار رو کردی؟

ببین خونه چقدر بهم ریخته است ،ظرفا همشون کثیفن ، هیچی هم برای خوردن تو یخچال نیست؟!

شوهره میگه: میدونم ولی اشکالی نداره!

زنه میگه: اگه میدونی ، چرا دوستتو دعوت کردی؟

شوهر میگه: آخه اون زده به سرش بره زن بگیره

.
.
:: مـجـلـه ایـنـترنـتی مـراحـم ::
.
.

لطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29) - -آکالطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29) - -آکا

.
.
:: مـجـلـه ایـنـترنـتی مـراحـم ::
.
.

امرو یه دخترو بم زنگ زد گفتم الو…
گفت سلام
بعد قطع کرد و اس داد : به قرآن اشتباه گرفتم
گفتم اشکالی نداره پیش میاد
اس داده : خواهش میکنم مزاحم نشو دیگه لدفن من دوست پسر دارم
۵دقیقه بعد اس داد : بیا همینجا تمومش کنیم شمارمو پاک کن
۷دقیقه بعد : پاک کردی؟
۹دقیقه بعد :الوووووووووو
۱۱دقیقه بعد : کجا رفتی تو؟
۱۳دقیقه بعد : بخدا شمارتو میدم دوس پسرم حالتو بگیره
۱۵دقیقه بعد : تورو خدا اذیتم نکن
۱۷دقیقه بعد : داداشم لاته ها میدم بکشت
۱۹دقیقه بعد : ببین اذیتم نکن دیگه باشه؟
قیافه من:

لطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29) - -آکالطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29) - -آکا

.
.
:: مـجـلـه ایـنـترنـتی مـراحـم ::
.
.

سن ازدواج رسیده به نزدیک ۳۰، سن عاشقی رسیده به نزدیک ۱۵

.
.
:: مـجـلـه ایـنـترنـتی مـراحـم ::
.
.

آخ الا بگیری یه دونشو از وسط دقت کنید از وسط قاچ بزنی اوووف (میل)

لطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29) - -آکالطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29) - -آکا

.
.
:: مـجـلـه ایـنـترنـتی مـراحـم ::
.
.

لطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29) - -آکالطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 29) - -آکا

 

 

 

.

منبع :