آکاایران: دوره ارزانیست…

آکاایران: چه کسی میگوید که گرانی شده است؟
.
دوره ارزانـیـسـت…
.
دل ربودن ارزان…
.
دل شکستن ارزان…
.
دوستی ارزان…
.
دشمنی ها ارزان…
.
چه شرافت ارزان…
.
تن عریان ارزان…
.
آبرو قیمت یک تکه نان…
.
و دروغ از همه چیز ارزانتر…
.
قیمت عشق چقدر کم شده است…
.
کم تر از آب روان…
.
و چه تخفیف بزرگی خورده…
.
قــیــمــت هــر انــســان…

منبع :