آکاایران:  

تصور کنید وارد یک رستوران می شوید! سر میز خود نشسته و می خواهید سفارش غذا دهید که ناگهان یک میمون از شما سفارش غذایتان را می گیرد ! چه حسی به شما دست می دهد؟

 

این رستوران که در شهر توکیو پایتخت ژاپن قرار دارد، 2 میمون را به عنوان پیشخدمت استخدام کرده است.

 

رستورانی جالب که توسط میمون ها اداره می شود -آکارستورانی جالب که توسط میمون ها اداره می شود -آکا

 

این 2 میمون به منظور کمک به گارسون های این رستوران به کار گرفته شده اند.

 

رستورانی جالب که توسط میمون ها اداره می شود -آکارستورانی جالب که توسط میمون ها اداره می شود -آکا

 

هریک از این میمون ها وظیفه جداگانه ای در این رستوران بر عهده دارد. یکی از آنها که 12 ساله است، وظیفه دارد غذاها و نوشیدنی ها را نزد مشتری ها ببرد، اما میمون کوچک تر مسوولیت دادن حوله و دستمال کاغذی به مشتریان را برای پاک کردن دست هایشان را بر عهده دارد.

 

رستورانی جالب که توسط میمون ها اداره می شود -آکارستورانی جالب که توسط میمون ها اداره می شود -آکا

 

گفتنی است؛ مدیر این رستوران ادعا کرده است که با استخدام این 2 میمون تعداد مشتریان این رستوران 2 برابر شده است.

 

رستورانی جالب که توسط میمون ها اداره می شود -آکارستورانی جالب که توسط میمون ها اداره می شود -آکا

 

 

تهیه و تنظیم : مجله آکا ایران

 

منبع :