bxs1

آکاایران: مجموعه کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب

پیری دورانی است

که انسان قادر به بی وفایی به همسرش نیست

bxs2

پلیس شخصی است که

نبودن او باعث ایجاد امنیت برای مجرمان خواهد بود.

bxs2

حرف های خام

به مغزم صدمه می زند.

bxs2

به خاطر پایمال کردن

حقوق دیگران کفش هایش را محاکمه کردند.

bxs2

باز هم فراموش کردم فراموشش کنم.

bxs2

مخرب ترین اسلحه زمان

زبان است.

bxs2

بعضی ها باهم می خورند

و بعضی ها به هم.

bxs2

همسر با گذشتی است

از من هم گذشت

bxs2

کلیه نوشته هایم سنگ ساز شده است.

bxs2

آرشیو سکوت پُر است از فریادهای منزوی.

bxs11

منبع :