چنان تولید کرده دود تهران

bxs1

چنان تولید کرده دود تهران
که گویی می شود نابود تهران

از این جمعیت درگیر با پول
نکرده ذره ای هم سود تهران

به هنگام هوای پاک سنجی
شده در امتحان مردود تهران

زمانی پر درخت و پر ز گل بود
پر از گنجشک و بلبل بود تهران

و می پرسید اگر از یک فرنگی
جوابش بود: خیلی GOOD تهران

زمانی از ورامین بود پیدا
و می شد از فضا مشهود تهران

ولی ناگاه از انبوه خودرو
سریعا گشت دود آلود تهران

جوانی سر خوش و شاداب بوده
ولیکن پیر شد بس زود تهران

هم اکنون از هوای پاک پیشین
ندارد اندکی موجود تهران

زمانی کوچه هایش با صفا بود
صمیمی تر بگم: چی بود طهران!
 

چنان تولید کرده دود تهران 5/5 2
منبع : asemoni.com