پوریا عالمی در روزنامه شرق نوشت:

دیروز صحبت آنلاین بودن، به روزبودن و کارآمدبودن و قابل اطمینان بودن سایت بهشت زهرا بود، دوستان گفتند برووو شوخی می کنی. برای همین داستان عجیبی دیروز در تحریریه اتفاق افتاد که بهتر است برای تان تمام وکمال تعریفش کنم تا ببینید چی بود و چی شد: دیروز اسم سعید برآبادی را سرچ کردم دیدم شش تا سعید برآبادی توی سایت بهشت زهرا ثبت شده و ثبت سایت بهشت زهرا با سند برابر است. برای همین به سعید گفتم سعید داداش تو مُردی دیگه، پاشو برو نیاز نیست این گزارش رو تموم کنی. سعید زل زد توی چشمام و گفت مطمئنی؟ گفتم ایناهاش. بیا سرچ کن. سرچ کرد و دید تا حالا شش بار توی شش تا تاریخ در شش جای مختلف درازش کرده اند و قرین رحمت شده. سعید گفت کاملا درست و من حتما شش بار از دست رفتم. گفتم تو چندتا جون داری داداش؟ گفت من جون دارم؟ دماغم رو بگیرند جونم در رفته. بعد گفت خودت چی؟ اسم من را سرچ کرد و دید خبری نیست. ولی من تعجب کردم و گفتم عجیبه سعید. تو مُردی و اسمت شش بار توی سایت بهشت زهراست ولی هنوز زنده ای. من مردم ولی اسمم توی سایت نیست. سعید گفت تو زنده ای رفیق. گفتم من مُردم داداش. گفت تو زنده ای زنده. عصبانی شدم و گفتم: یه چیزی میگی ها. به این کاری که من می کنم میگن زندگی، که به من بگن زنده؟ سعید گفت خودت رو بزن به مردن ببینم اسمت اینجا ثبت میشه یا نه. من خودم را کشتم که اسمم را سایت بهشت زهرا ثبت کند که نکرد. سعید گفت پاشو رفیق پا شو. حتما تو آدم نیستی که زنده و مرده ات به حساب نمیاد. گفتم اگه آدم نیستم پس چی ام؟ گفت هوووم به نظرم کلمی که از هر نظر بی ضرری. قبول کردم کلمم. تا قبول کردم کلم هستم، کردندم توی شیشه و ترشی م انداختند. گفت حیفی، شما جزء سرمایه های مملکتی، نباید بگذاریم فرار مغزها کنی باید ترشی ت بندازیم. سعید برآبادی هم که متأثر از فضا شده بود، آخر گزارشش یک شعر نوشت و عنوانش را گذاشت ارتباط کلم و کلمه و تقدیمش کرد به روح کلمی من که مرگ را به آن راهی نبود. پایان.