آکایران :آید ین سیارسریع در روزنامه قانون نوشت:
این که هر روز ما د ر این ستون به خبرهایی مثل انتخابات مجلس، توقیف فیلم‎ها، آلود گی کشند ه هوا و مسائل پیش پاافتاد ه ای از این د ست می پرد ازیم د یگر واقعا د ارد آزارد هند ه می شود و خود ما هم به این واقفیم. برای همین امروز تصمیم گرفتیم به مسائل مهم کشور، منطقه و جهان بپرد ازیم و این د ستمال را از د ور سری که د رد نمی کند ، برد اریم.
یک)
بنا به گزارش آکاایران : رئیس اتحاد یه د ارند گان رستوران و سلف سرویس گفت: د ریافت حق سرویس توسط رستوران ها خلاف و غیرقانونی است.
یکی از مسائل مهم کشور همین حق سرویس است. اما نه حق سرویس رستوران ها بلکه حق سرویس شهروند ان مخصوصا د ر رستوران های بین راهی. متاسفانه شاهد هستیم که بعضی از این رستوران ها تک خوری می کنند و می نویسند سرویس فقط برای مشتریان و به این ترتیب حق سرویس را از شهروند ان سلب کرد ه و کلیه و مجاری (قانونی) شهروند ان را د ستاویز مطامع خود می کنند . ایشالا خود شان به هر د ری می زنند صد ای «اهممم» بشنوند ، ایشالا شیر آب د اغ به جای آب سرد برایشان باز شود ، ایشالا... گریه امان مان نمی د هد . برویم مورد بعد ی.
د و)
خبر بی اهمیت بعد ی خبر ممنوع الکاری مجید د رخشانی است که آلبومش رفته مجوز بگیرد ، حراست د فتر موسیقی وزارت ارشاد آلبوم را وا نکرد ه پس فرستاد ه و گفته د رخشانی ممنوع الکار است. د ر حالی که د رخشانی از کلیه اتهامات د ر د اد گاه تبرئه شد ه، علت ممنوع الکاری او برای ما نامکشوف است. احتمالا با قیافه اش حال نمی کرد ند یا شاید هنوز نتوانستند ثابت کنند اعضای گروه د رخشانی همه د خترخاله ها و زن د اد اش های او نیستند . شاید هم حراست د فتر موسیقی ارشاد با موسیقی مخالف است. این احتمال هم وجود د ارد که اعضای حراست د فتر موسیقی وقتی د ید ند وزارت ارشاد د ر حوزه سینما یک فیلم د یگر توقیف کرد ه، گفتند ما هم خلاصه یه کاری بکنیم، این پولی که می بریم سر سفره زن و بچه حلال باشه. البته واقعا این مسائل اهمیت ند ارد . به هرحال این چیزها د ر هنر و موسیقی طبیعی است. مثلا وقتی مسعود جاهد بیکار شد ، همسرش هم که غفلتا با او همخوانی می کرد سرطان ریه گرفت و افتاد گوشه بیمارستان. اتفاقی افتاد ؟ نه. می خواستند وقتی 16 سال شان بود به حرف پد ر و ماد رشان که می گفتند «برو ریاضی بخون بد بخت» گوش کنند . موسیقی هم شد کار؟
سه)
یک خبر خوب هم برای شایعه سازان فعال و خد وم کشور د اریم. محمد علی کشاورز، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون گفته: هم اکنون حال مساعد ی ند ارم و د ر بیمارستان بستری هستم.
این مورد را هم به خاطر هنرمند بود ن سوژه و بی اهمیت بود ن قضیه رها می کنیم. بعد ی لطفا.
چهار)
مهران غفوریان با علایم آنفلوآنزا د ر بیمارستان بستری شد .
من نمی د انم هنرمند ان چه اصراری به مظلوم نمایی د ارند !
پنج)
به خبرهای مهم برگرد یم. مقامات چین اعلام کرد ند : سیاست تک فرزند ی این کشور از د یروز پایان یافت و از این پس زوج های چینی می توانند بر اساس لایحه فوق صاحب د ومین فرزند شوند . با توجه به رفتن ایران به سوی پیری جمعیت، برای ترغیب زوج های جوان به فرزند آوری و با توجه به شکست طرح های قبلی د و راه بیشتر پیش روی ما نیست: 1) مسئولان، سیاستمد اران و نهاد های رسمی جوانان را از آورد ن فرزند منع کنند . 2) صد اوسیما د رباره مضرات فرزند آوری و د اشتن فرزند برنامه بسازد .
با این تد ابیر شک نکنید د ر سال های آیند ه با انفجار جمعیت مواجه خواهیم شد !

منبع :