آکایران :آید ین سیارسریع در روزنامه قانون نوشت:
گفت و گو با یکی از کاند ید اهای مجلس د هم
بنا به گزارش آکاایران : - لطفا د ر همین ابتد ای کار خود تون رو معرفی کنید .
به نام خد ا. با عرض خسته نباشید به شما و همکاران خوبتون. بند ه نوکر مرد م هستم.
- البته این که شما تا این حد مرد می هستین خیلی خوبه ولی خواهش می کنم بد ون تعارف های مرسوم خود تون رو معرفی کنین.
بد ون تعارف های مرسوم بند ه نوکر مرد م هستم.
- مگه اسم شما هوشنگ شهرآشوب نبود ؟
عوض کرد م.
- یعنی الان اسمتون نوکر مرد مه؟
بله. نام نوکر، نام خانواد گی مرد م.
- یعنی اگه بخواهیم شما رو صد ا بزنیم باید بگیم آقای مرد م؟
استغفرا...
- چرا؟
لطفا بعضی چیزها رو رعایت کنید .
- بند ه خد ای نکرد ه توهینی کرد م؟
بله متاسفانه.
- من عذرخواهی می کنم ولی چه توهینی؟
آقای محترم، مرد م آقای ما هستند نه ما آقای مرد م. ما نوکر مرد م هستیم.
- ببینید بالاخره وقتی شما نام خانواد گی تون رو به «مرد م» تغییر د اد ین طبیعیه که پیشوند آقا بیاد اولش.
شما هر چیزی که طبیعیه رو باید بیان کنی؟
- خب شما بفرمایید که ما شما رو چی صد ا کنیم؟
یا بگین نوکر مرد م یا بگین آقای مرد می.
- بسیار خب آقای مرد می. بفرمایید چه هد فی شما رو برای کاند ید اتوری د ر مجلس ترغیب کرد ؟
نوکری مرد م و خد مت به مرد م.
 - نظرتون راجع به جوگیری د ر ایام انتخابات چیه؟
خیلی بد ه. به نظرم همه کاند ید اها باید از جوگیری د ور کنند .
- بفرمایید برنامه شما د ر صورت پیروزی برای حوزه تون چیه؟
نوکری مرد م.
- میشه بیشتر توضیح بد ین؟
هرکاری که مرد م بخوان انجام مید م. هرچی که مرد م میگن من د ر جواب میگم نوکرم.
- یه کم باز می کنین بحث رو؟
آهان... بله... برنامه د ارم د ر صورت پیروزی د ر انتخابات به خانه های مرد م بروم، ظرف هایشان را بشورم، پیرمرد ها را به حمام ببرم، بچه ها را نگه د ارم تا پد ر و ماد رشان بیایند ، غذا بپزم، بروبم ، بسابم و به این ترتیب کمک شان کنم. علاوه بر این ها ماهانه به هر کد ام از عزیزان 60 هزار تومان هم می د هم، البته ناقابل است.
- آقای مرد می اینها که وظایف نمایند ه مجلس نیست.
مشکل ما این است که همیشه د ر طول تاریخ د ر کلیشه ها گرفتار شد یم!
- یعنی رسید گی به مسائل کلان حوزه انتخابی و تاثیرگذاری د ر روند قانونگذاری کشور نقش های کلیشه ای است؟
آره د یگه. باید به مشکلات ملموس زند گی مرد م رسید گی کرد .
- ولی مرد م می خوان شما به همین مسائل کلیشه ای بپرد ازید .
شما تو د ل مرد می؟
- خیر. شما توی مرد می؟  
بله. ما توی مرد میم.
- باشه. حرف د یگه ای هم د اری؟
د ست مرد م رو می بوسم.
- د یگه مرد م رو معذب نکن.
باشه من رفتم.
- برو.
بای
- خوش بگذره.

منبع :

طنز؛ کاند ید ایی از د رون مرد م

طنز؛ کاند ید ایی از د رون مرد م طنز

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکاایران
تبلیغات