آکایران :آید ین سیارسریع در روزنامه قانون نوشت:
وزیر کار گفته برای حذف یارانه ها به حساب بانکی افراد سرک نکشید یم. پیشنهاد می کنیم د ولت برای حذف یارانه کلیه افراد به جای حساب بانکی به صفحه اینستاگرام آنها مراجعه کند . د ر این صورت پیش بینی می کنیم اعتراضات برخی مرد م به حذف یارانه شان د ر سایت اینترنتی معرفی شد ه توسط وزارت کار به این صورت خواهد بود .
بنا به گزارش آکاایران : - یارانه من رو چرا حذف کرد ید ؟ من که واقعا سفر خارجی نرفتم، فتوشاپ بود .
– آقا به خد ا اون بوگاتی د اشت رد می شد گفتم وایسه عکس بگیریم، مال خود م نیست.
– د یگه خد ایی با عکس کباب و سوشی یارانه قطع نکنین بی انصافا! رحم کنین!
فیس بوک این روزها با خالی شد ن از وید ئوهای
 د ی جی فسنقری، جملات قصار و عکس پلنگ ملنگ رونق خود را از د ست د اد ه و مد یر آن آقای زاکربرگ برای پر کرد ن این خلأ د ست به د امن باراک اوباما شد ه است. اوباما هم سریع اکانتش را ساخت و رفاقت را د ر حق زاکربرگ تمام کرد . انتظار می رود از این به بعد اوباما با ریش فسنقری پشت ارگ به انجام عملیات ژانگولر همراه با موسیقی بپرد ازد ، روزی 30 بار جملات قصاری از آبراهام لینکلن و پروفسور سمیعی د ر صفحه اش بگذارد و خود ش را با وجود سختی های بسیار پلنگ ملنگ کرد ه و د ر صفحه شخصی اش به نمایش بگذارد . هرچند هیچ کد ام از اینها نمی تواند مخاطب ایرانی را از تلگرام به فیس بوک برگرد اند .
 
شمخانی، د بیر شورای امنیت ملی گفته: امسال فضای خوبی د ر نمایشگاه مطبوعات حاکم است. گفته می شود شمخانی بعد از گفتن این جمله زیر لب با خود ش گفته: «بالاخره تحریم یه جایی به د رد این ملت خورد !» د ر همین حین مرضیه افخم جمله منتسب به شمخانی را تکذیب کرد . خانم افخم د ر پاسخ به این سوال خبرنگار ما که شما چرا تکذیب می کنید و اصلا شما این جا چی کار می کنید ، گفت: «من عاد ت کرد م ماد ر، د ست خود م نیست. بی اراد ه تکذیب می کنم».
 
خبرنگار روزنامه فیگارو یکی از معتبرترین روزنامه های فرانسه به نمایشگاه مطبوعات آمد ه و متاسفانه د ید ه می شود که به راحتی و با حاشیه امنیتی عجیب و مشکوک د ر مورد مسائل مختلف صحبت می کند . خبرنگارهای غرب که همگی د ر انواع فساد غوطه ورند و د ر راه تباهی قد م برمی د ارند امسال از عد م حضور رسانه های د لسوز و متعهد استفاد ه کرد ه و د ر میان غفلت وزارت ارشاد فرصت را مناسب د ید ه اند و به راحتی وارد کشور شد ه اند و هر چه د ل شان می خواهد می گویند . این د ر حالی است که رسانه های منتقد هر چه د ل شان خواست نمی توانند بگویند و نمی توانند آن طور که باید و شاید خود شان را خالی کنند . این خبرنگار گفته امید وار است با رفع تحریم ها شاهد رابطه بیشتر ایران و فرانسه باشیم. وقاحت تا کجا؟ ارتباط با کشورهای د یگر؟ آمد ن خبرنگار به کشور؟ صحبت کرد ن خبرنگار خارجی د ر کشور؟ خارجی د ر ایران؟ آیا وقت آن نرسید ه است که یک بازنگری کلی د ر مورد لزوم وجود نمایشگاه مطبوعات انجام شود ؟ لطفا به هشد ارهای ما توجه کنید ، خواهش می کنیم.

منبع :