آکایران :آید ین سیارسریع در روزنامه قانون نوشت:
د ر غرب به د لیل برخی کمبود ها و نبود امکانات و عقل د رست و حسابی مراسمی وجود د ارد به نام هالووین که مرسوم است د ر این روز عد ه ای فریب خورد ه با لباس های عجیب و گریمی ترسناک به خیابان می آیند و همد یگر را می ترسانند . نفری یک کد وحلوایی هم می گیرند و تویش را خالی می کنند که بگویند ببینید ما چقد ر ترسناکیم.
بنا به گزارش آکاایران : واقعا که غرب هرکاری می کند با شوآف و نمایش همراه است. اینجا د ر خاورمیانه با این که مرد م هر روز خد ا هالووین د ارند و کلا توی هالووین زند گی می کنند ، مراسمی از این د ست را ساد ه و بد ون هیچ تکلفی به انجام می رسانند . د ر بسیاری از مواقع هم خود شخص خاورمیانه ای نیازی نیست کاری انجام د هد ، بقیه محبت د ارند و هالووین را برایش ایجاد می کنند .
 مثلا طرف با رفیقش د ارد توی خیابان راه می رود ، یهو رفیقه بد و بد و به سمت مغازه ای می د ود و می چسبد به شیشه مغازه و بااااامب ... یکی هست که د یگه نیست! توی خانه نشسته ای یهو بمب می افتد وسط هال و بااااامب ... توی عروسی د اری قر می د هی که یهو باااااامب ... سوپرمارکت د اری تخم مرغ می خری باااااامب ... توی حموم د اری ... بااااامب (خب بگذارید جمله کاملا منعقد بشه بعد ا بزنید ، بی وجد انا!) آن وقت این غربی ها یک شب د ر سال هالووین د ارند ، فلک را سقف می شکافند از بس روی همین یک شب مانور می د هند .
یکی را د ر همین غرب د ید م خود ش را به حالتی د رآورد ه بود که مثلا د ستش قطع شد ه و چند قطره سس خرسی هم خالی کرد ه روی آستینش که مثلا خون می چکد . گویا بقیه هم باید از د ید ن ایشان می ترسید ند .
همین د استان نسخه واقعی اش این طرف ها اتفاق بیفتد یعنی به طرف بگویی آقا د ستت قطع شد ه! یک نگاهی به آستین خالی اش می اند ازد و می گوید اشکال ند اره د وباره د رمیاد ! حالا اینها مسائل کوچک هستند . د ر سوریه یک ترس و د لهره نابی وجود د ارد که غرب از د رک آن عاجز است.
یک بار یک بند ه خد ایی که کلا د ر جریان د رگیری های سوریه بیطرف بود و بیشتر برایش بازی زیبا و جوانمرد انه مهم بود نشسته بود توی خانه اش و د اشت فوتبال نگاه می کرد که ناگهان یک گروه مسلح د ر را شکستند و وارد خانه شد ند . سرد سته افراد مسلح گفت: عضو کد ام گروه هستی؟ مرد گفت: گروه اخبار لحظه به لحظه فوتبال سوریه. یک گلوله به بازوی راستش شلیک کرد ند . فهمید منظورشان تلگرام نیست، گفت: خواهش می کنم نزنید .
می گم! گفتند : عضو کد ام گروه هستی؟ نگاهی به اطرافش کرد و با ترد ید گفت: جبهه النصره؟ یک گلوله د یگر به بازوی چپش شلیک کرد ند . پرسید ند : عضو کد ام گروه هستی؟ گفت: ارتش آزاد ؟ یک گلوله به پای راستش شلیک کرد ند . گفت: احرار الشام؟؟؟ یک گلوله به پای چپش شلیک کرد ند . گفت: میشه یه راهنمایی بکنین؟ یک گلوله شلیک کرد ند که خطا رفت. مرد کمی به لباس ها و تیپ مبارزان د قت کرد و فهمید عضو د اعش هستند .  با خوشحالی گفت: فهمید م! فهمید م! نزنید ... من با شما تو یه گروه هستم. گفتند : عضو کد ام گروه هستی؟ گفت: د اعش! متاسفانه چون اعضای د اعش هیچ وقت به گروه خود شان نمی گویند د اعش و به طور کلی روی این اسم حساسیت د ارند ضمن راحت کرد ن مرد فوتبال د وست از خد مت او مرخص شد ند و به مقر خود برگشتند . حقیقتی که وجود د ارد این است که این طرف ها زامبی ها مثل غرب اد ا د ر نمی آورند و واقعا می خورند . سوپرمن هم این طرف ها پید ا نمی شود ، بر فرض اگر باشد هم به اقتضای اسمش یا سوپرمارکت د ارد یا د ارد سی د ی الکسیس سانچز توزیع می کند . تنها د لخوشی اهالی خاورمیانه د اشتن اصالت است! د ر روز هالووین قامت راست می کنند و با گرد نی افراشته می گویند : حد اقل اینجا ترس و وحشتش اصالت د اره! مثل غرب فیک نیست. به همین چیزها د لخوشند . به همین چیزها د لخوشیم.

منبع :