آکایران :آید ین سیارسریع در روزنامه قانون نوشت:
خبر اول
رئیس جمهور د ر آیین گشایش نمایشگاه مطبوعات گفت: از برخی نشریات می فهمید که فرد ا چه کسی د ستگیر می شود و کجا تعطیل می شود و آبروی چه کسانی باید برود .
بنا به گزارش آکاایران : واقعا چرا ما اینقد ر قد رنشناسیم؟ آقای رئیس جمهور! بد کاری می کنن آیند ه رو براتون پیش بینی می کنن؟ د ولت ها د ر همه جای د نیا این همه بود جه صرف موسسه های علمی و پژوهشی می کنن که بتونن از آیند ه سیاسی و اقتصاد ی کشورشون سرد ر بیارن. اون وقت اینجا 500 تومن مید یم و به جای این که خبرهای تکراری روز گذشته روبخونیم به راحتی خبرهای جد ید ی از روزهای آیند ه رو می خونیم. اصلا یک جور سفر د ر زمانه. وقتی می نویسه: آیا وقت آن نرسید ه است که با عوامل فلان برخورد شود ؟ خود ت اتوماتیک فرد ا رو می بینی که با عوامل فلان برخورد شد ه.
روایت است یک بار نوستر آد اموس شخصا به تحریریه این روزنامه فخیمه رفته و بعد از خضوع و خشوع فراوان د ر برابر سرد بیر و مد یرمسئول این جرید ه به فرانسوی چیزهایی گفته که ترجمه اش میشه: د اد اش غلامتم! به منم یاد بد ه. آن وقت ما باید د ر برابر نوابغی که چنین مورد اکرام پیشگویان معروف تاریخ قرار می گیرند این گونه صحبت کنیم؟ حالا تا اینجا که اومد یم اجازه بد ین برای عوض شد ن فضا حکایت بی ربطی هم از ملانصرالد ین تعریف کنم. نصرالد ین مد تی بود که شغل فال گیری و غیب گویی پیشه کرد ه بود و د ر کمال تعجب برخلاف کارهای د یگری که تا آن زمان امتحان کرد ه بود موفق بود . هرچی می گفت د رست د ر می اومد . به یکی می گفت فرد ا شغلی د ر فلان محل پید ا می کنی و طرف شغلی د ر همان جا پید ا می کرد . به یکی می گفت تا د و هفته آیند ه خبر خوبی بهت می رسد و واقعا خبر خوبی به طرف می رسید و امثال این پیشگویی ها. یک روز مرد جوانی نزد او آمد و گفت: یا شیخ! تو د یروز به من گفتی فرد ا پد رت د ر چاه می افتد و می میرد . چرا چنین نشد ؟ ملانصرالد ین گفت: چون هم من د یروز مریض احوال د ر گوشه خانه افتاد ه بود م و هم بیلم گم شد ه بود و هر چه می گشتم پید ایش نمی کرد م. ملانصرالد ین د ر اد امه از جوان عذرخواهی کرد و گفت: خد ا را شکر امروز بهترم و اتفاقا بیلم هم پید ا شد ه. ان شاا... فرد ا پد رت می میرد .
توضیح: حکایت فوق با خبر بالا و روزنامه فوق الذکر هیچ ارتباطی ند اشته و ربط آن بر خود نویسند ه هم پوشید ه است.
خبر د وم
بنا بر گزارش ها و آماری که به تازگی اعلام شد ه از هر 800 نفر ایرانی یک نفر مبتلا به اید ز است. خبر ناراحت کنند ه ای است. همان طور که می د انید استفاد ه از سرنگ آلود ه تنها علت شیوع اید ز د ر کشور ماست. حالا من هر چی به این جوانان می گویم از سرنگ آلود ه استفاد ه نکنید گوش شان بد هکار نیست. هر جا می روی می بینی یک جوان، د و جوان بعضا سه جوان د ارند از سرنگ های آلود ه استفاد ه می کنند . خب این چه کاری است که با آیند ه ات می کنی جوان؟
از آن طرف نمی د انم چرا برخی زوج های جوان از سرنگ های آلود ه استفاد ه می کنند . واقعا عجیب است! هزار تومن نمی د هند بروند یک جایی آمپول شان را بزنند و وقتی هم که اعتراض می کنیم می گویند این یک مسئله شخصی است و حتما خود شان باید بزنند . حتی یک بار به زور خواستیم به قضیه ورود کنیم و آنها را به کلینیکی ببریم که سرنگ هایش پاکیزه باشند ولی به طرز عجیبی مقاومت کرد ند و از اتاق بیرون نیامد ند . حد س می زنم معتاد بود ند و نمی خواستند لو بروند .
مطمئنا نهاد های مسئول د ر قبال این مسئله بی تفاوت نخواهند بود و برنامه های آموزشی عمومی و گسترد ه ای را برای آموزش تمیز کرد ن سرنگ آلود ه با مواد شویند ه و بهد اشتی برای جوانان تد ارک خواهند د ید و نقشه های غرب برای این که بگویند اینها از ترس سرنگ آلود ه به آموزش شیوه د رست استفاد ه از آن نمی پرد ازند را خنثی خواهند کرد .

منبع :