آکایران :آید ین سیارسریع در روزنامه قانون نوشت:
- با سلام خد مت شما و همکاران تان بسیار خوشحالیم که آقای روحانی بالاخره حقیقت را پذیرفت و د یروز د ر جمع روستاییان گفت: «مرد م د ر انتخابات آیند ه به خد متگزاران رای می د هند ». ما هم از اول همین را می گفتیم، نمی د انیم چرا برخی مقاومت می کرد ند . (احمد ی نژاد از تهران)
بنا به گزارش آکاایران : - ضمن ابراز انزجار از روزنامه هتاک «قانون» و ضمیمه نازل «بی قانون» و آرزوی نابود ی برای د ست اند رکاران آن جرید ه اعلام می کنم که هیچ حرفی با آن روزنامه ند ارم و فقط می خواستم از این تریبون به همسرم بگویم آب جوش آمد ه، فقط سر راه چای کیسه ای بخرد . لعنت بر ایاد ی استکبار، این برنج هم که د م نمی کشه، اَه! (یک متحصن روبه روی مجلس)
- اعضای د ولت یازد هم و مد عیان اعتد ال و مجریان د یپلماسی خند ه بد انند ما آن د ستی را که با آمریکا د ست د وستی بد هد قطع خواهیم کرد . (اد وارد د ستقیچی، از بازیگران متعهد غرب)
- با سلام خد مت شما و همکاران گرامی تان می خواستم بگویم د یپلماسی لبخند به جایی نخواهد رسید . (کفاشیان از تهران)
- آقای ظریف اگر می توانند با من د ست بد هند . (احمد رضاد ستغیب از جلوی مجلس)
- تا د و سال قبل هیچ کشوری جرأت ند اشت نگاه چپ به ایران کند ، معمولا یا از بالا نگاه می کرد ند یا اصلا نگاه نمی کرد ند . اکنون چه شد ه است که د ر د ولت تد بیر و به اصطلاح امید این نگاه ها معنی د ار شد ه است؟ این بی احترامی ها چه معنایی د ارد ؟ (یک د لواملل: نگران د ر ابعاد بین المللی)
- متاسفانه روحیه همد لی و مهرورزی که سابقا شاهد آن بود یم د ر این د و سال اخیر د ید ه نمی شود . امروز می بینیم که د یپلماسی تنها به لبخند و د ست د اد ن محد ود شد ه و از این حد فراتر نمی رود . این فاصله ای که بین کشورها به خصوص روسای جمهور با اقوام همتایان خود ایجاد شد ه مطلوب نیست. لطفا چاپ کنید ! (والد ه هوگو چاوز از کاراکاس)
- با توجه به رواج کانال تلگرامی د ر بین هموطنان و د رآورد ه شد ن محتویات قضیه از شما د عوت می کنیم برای مطلع شد ن از آخرین اخبار تکمیل طرح ها، حفاری های تازه و لوله گذاری ها به کانال فاضلاب شهری تهران د ر تلگرام بپیوند ید . (شرکت فاضلاب تهران)
- الو؟
بفرمایید .
- پارچه نویسی و چاپ بنر طلوع یاران؟
اشتباه گرفتید .
- اعتراف کن.
به چی آخه؟ شما زنگ زد ی.
- اونجا پارچه نویسی و چاپ بنر طلوع یارانه.
نیست آخه!
- غلط کرد ید شما. من کار فوری د ارم.
شما؟
- رسایی هستم.
- پارچه و بنر برای چی می خواین؟ خد ای نکرد ه اتفاقی افتاد ه؟
بله فاجعه ای د ر حال رخ د اد نه.
- ای د اد . باز هم فاجعه؟
پارچه نویسی و چاپ بنر طلوع یاران؟
- عرض کرد م اشتباه گرفتین. چه فاجعه ای د ر حال وقوعه؟
برجام
- پارچه و بنر برای چی میخواین؟
د یگه کاغذ آ4 و آ3 کفایت نمی کنه برای اعلام مخالفت.
- با شهرد اری تماس گرفتید ؟
برای چی؟
- بیلبورد
آقا اگه اونجا پارچه نویسی و چاپ بنر طلوع یاران نیست چرا با من صحبت می کنید ؟
- شرمند ه د اد اش. ما کارمونه.
کارتون چیه؟
- طنزنویسیم.
ای تو روحت ... بوق بوق بوق بوق ...