داستان طنز

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

داستان طنز، داستان کوتاه طنز موتور گازی و بنز

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد داستان طنز، داستان کوتاه طنز موتور گازی و بنز ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +داستان +طنز را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سرگرمی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div id=innertop class=grid-block> <div> <p><span face=yekan><strong>ر ین خش ز سایت کاایران داستان های طنز ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.&nbsp;strong>span>p> <p><span face=yekan><strong><a Href="http://fun.akairan.com/fun/funny-story/2013227513.html"><div class="mzc"><strong>داستان طنز، داستان کوتاه طنز وتور ازی نز strong>div>داستان کوتاه طنز موتور گازی و بنز - آکاa>strong>span>p> <p><span face=yekan><strong><a class="hlink" title="داستان طنز" href="http://fun.akairan.com/fun/funny-story/2013227513.html" style="text-decoration:none;color:inherit">داستان طنزa> وتور ازیstrong>span>p> <p><span face=yekan>ارو شسته وده پشت نز خرین سیستم، اشته صد شتاد تا تو توبان یرفته، هو یبینه ک وتور ازی زش لو زد!span>p> <p><span face=yekan>یلی اکی یشه، پا و یگذاره و از، ا سرعت ویست ز غل وتوره د یشه.span>p> <p><span face=yekan>ک دت اسه ودش وش رم یره، هو یبینه وباره وتور ازیه یییییژ زش لو زد!span>p> <p><span face=yekan>یگه پاک اط یزنه، پا و تا ته یگذاره و از، ا ویست هل تا ز وتوره لو یزنه.span>p> <p><span face=yekan>مینجور اشته ا خرین سرعت یرفته، هو یبینه، وتور ازیه ثل تیر ز غلش د د!!span>p> <p><span face=yekan>رف م یاره، اهنما یزنه نار ه وتوریه م علامت یده زنه نار.span>p> <p><span face=yekan>لاصه وتایی امیستن نار توبان، ارو پیاده یشه، یره لو وتوریه، یگه: قا تو دایی! ن خلصتم، قط گو طور ا ین وتور ازی ل ارو وابوندی؟!span>p> <p><span face=yekan>وتوریه ا نگ پریده، فس زنان یگه: الله ... اداش.... دا پدرت و یامرزه ه استادی... خه ... ش لوارم یر رده ه ینه غلت !!!!<br/>span>p> <p><span face=yekan><strong>نز وانstrong>span>p> <p><span><span face=yekan>وانی تحصیل رده انشمند پیش خصی روتمند فت ه ختر ا واستگاری ند!مین ه رد شمش ه یافیه وان فتاد،زاینکه نین امادی اشته اشد سیار وشحال د.ذا رای اضی ردنش فت:ن سه ختر ارم ه یچکدام نوز وهر کرده ند یخواهم مه ا احتی امل زندگی زناشویی ود ا غاز نند.زین هت تصمیم رفته م ه ریک ز نها وقع عروسی ه تناسب سنشان پولی دهم ه ا ست الی انه وهر رفته اشند!رای ختر یجده ساله م 18 یلیون...رای ختر یست ش ساله م 26 یلیون ..رای ختر سی هار ساله م م 34 یلیون...الا ر دام ا ما خواهید انعی دارد.وان پس ز می کر فت:- بخشید ما ختر صد ساله دارید؟span>span>p> <p><span><span face=yekan><strong><a class="hlink" title="داستان طنز" href="http://fun.akairan.com/fun/funny-story/2013227513.html" style="text-decoration:none;color:inherit">داستان طنزa> لاstrong>span>span>p> <p><span><span face=yekan><span>زنی شغول رست ردن تخم رغ رای صبحانه ود.اگهان وهرش سراسیمه ارد شپزخانه د اد زد : واظب اش ، واظب اش ، ه م یشتر ره توش ریز….span><br/><span>ای دای ن ، یلی زیاد رست ردیالا رش ردونزود اش اید یشتر ره ریزیای دای ن ز جا اید ره یشتر یاریم ؟؟ ارن ی سوزن واظب اش ، فتم واظب اش ! یچ قت وقع غذا پختن ه رفهای ن وش می نییچ قت!! رشون ردون ! زود اش ! یوونه دی ؟؟؟؟ عقلتو ز ست ادی ؟؟؟ ادت فته هشون مک زنیمک زنمکspan><br/><span>زن ه و زل زده اگهان فت : دای زرگ ه تفاقی رات فتاده ؟! کر ی نی ن لد یستم ه تخم رغ ساده رست نم؟span><br/><span>وهر ه رامی فت : قط ی واستم دونی قتی ارم انندگی ی نم، ه لائی سر ن یاری !!!span>span>span>p> <p><span><span>span>span><span face=yekan>&nbsp;span>p> <p><span><span><span face=yekan><strong><a class="hlink" title="داستان طنز" href="http://fun.akairan.com/fun/funny-story/2013227513.html" style="text-decoration:none;color:inherit">داستان طنزa> صندلیstrong>span>span>span>p> <p><span><span><span face=yekan><span>ه وز ه ستاد لسفه یاد سر لاس ه انشجوهاش یگه: «مروز یخوام زتون متحان گیرم بینم رسهایی و ه تا الا هتون ادمو وب اد رفتین ا ه…!»span><br/><span>عد ه صندلی یاره یذاره لوی لاس ه انشجوها یگه: «ا توجه ه طالبی ه ن تا ه مروز هتون رس ادم، ابت نید ه ین صندلی جود دارهspan><br/><span>انشجوها ه م گاه ردن مه روع ردن ه وشتن وی رگه.span><br/><span>عد ز ند حظه کی ز انشجوها رگه و اد ز لاس ارج د.span><br/><span>وزی ه مره ا علام ده ود، الاترین مره و مون انشجو رفته ود!span><br/><span>ون قط و رگه ش ه مله وشته ود: «دوم صندلی؟»span>span>span>span>p> <p><span><span><span>span>span>span><span face=yekan>&nbsp;span>p> <p><span><span><span><span face=yekan><strong><a class="hlink" title="داستان طنز" href="http://fun.akairan.com/fun/funny-story/2013227513.html" style="text-decoration:none;color:inherit">داستان طنزa> لقت زنstrong>span>span>span>span>p> <p><span><span><span><span face=yekan><span>ز نگامی داوند شغول لق زن ود یش وز یگذشت. رشته ی اهر د فت: را ین مه قت صرف ین کی یفرمایید؟ داوند پاسخ اد: ستور ار ورا یده ی؟span><br/><span>اید ویست طعه تحرک اشته اشد، مگی ابل ایگزینی اشند، اید تواند ا وردن غذای ب انده ار ند. امنی اشته اشد ه مزمان و چه ا ر ودش ای هد، وسه ی اشته اشد تواند مه ردهارا، ز زانوی راشیده رفته تا لب کسته ا رمان ند. و یتواند نگام یماری ودش ا رمان ند، ک انواده ا ا ک رص ان سیر ند.span><br/><span>رشته زدیک د ه زن ست زد فت: ما پروردگارا و ا یلی رم فریدی.span><br/><span>داوند : له رم ست ما و ا سخت م فریده م تصورش ا م میتوانی کنی و تا ه د یتواند تحمل ند زحمت کشد. نگاه رشته توجه یزی د ه ونه زن ست زد فت شک رای یست؟span><br/><span>داوند فت: شک سیله یست رای براز ادی، ندوه، رد، اامیدی...span><br/><span>رشته تاثر د فت: زن ا درتی ارند ردان ا تحیر یکنند.span><br/><span>داوند فت: ین خلوق عظیم قط ک عیب زرگ اردspan><br/><span>رشته فت: ه عیبی؟span><br/><span>داوند رمود : پارک وبل لد یست"span>span>span>span>span>p> <p><span><span><span><span>span>span>span>span><span face=yekan>&nbsp;span>p> <p><span><span><span><span><span face=yekan><strong><a class="hlink" title="داستان طنز" href="http://fun.akairan.com/fun/funny-story/2013227513.html" style="text-decoration:none;color:inherit">داستان طنزa> امه وسفندstrong>span>span>span>span>span>p> <p><span><span><span><span><span face=yekan><span>ﺎﺩﺭ ﺰﯾﺰﺗﺮ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﻢ،ﺑﻊ! ﻗﺘﯽ ﺮﺍ ﺍﺯ ﻠﻪ ﺟﺪﺍ ﺮﺩﻧﺪ ﮑﺮ ﯽﮐﺮﺩﻡ ﺮﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺼﺎﺏﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺳﭙﺮﺩ ﺑﻪ ﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮕﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻤﯿﻨﻄﻮﺭﯼ ﺷﺪ. ﺣﺎﺝ ﺭﺣﯿﻢ ﺼﺎﺏ ﺮﺍ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺮﺩ. ﺁﻥ ﺷﺐ ﺭﺍ ﻤﯽﺩﺍﻧﯽ ﺗﺎ ﺻﺒﺞ ﮕﻮﻧﻪ ﺳﺤﺮ ﺮﺩﻡ؛ ﻤﻪﺍﺵ ﺧﻮﺍﺏ ﺎﻗﻮ ﯽﺩﯾﺪﻡ. ﺻﺒﺢ ﺼﺎﺏ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺁﺏ ﺁﻭﺭﺩ؛ ﻬﻤﯿﺪﻡ ﺭﻓﺘﻨﯽ ﺴﺘﻢ ﺍﺷﮏ ﺟﻠﻮﯼ ﺸﻤﻬﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺮﻓﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﻊ ﺑﻊﮐﺮﺩﻡ. ﺼﺎﺏ ﺸﻐﻮﻝ ﺗﯿﺰ ﺮﺩﻥﭼﺎﻗﻮﯾﺶ ﺑﻮﺩ ﺭﺿﺎ، ﺴﺮﺵ، ﺁﻣﺪ ﻔﺖ ﺩﺳﺖ ﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﯿﻤﺖ ﻮﺷﺖ ﺑﺎﺯ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺮﺩﺍ ﺷﺎﯾﺪ ﯿﻤﺖ ﯿﻠﻮ ﻮﺷﺖ ﺑﺸﻮﺩ ﺑﯿﺴﺖ ﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ. ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻨﺪ ﺻﺒﺢ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﺩﺳﺖ ﺑﺮ ﻀﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﺎﻧﺪﯾﻢ. ﺣﺎﻝ ﯿﻤﺖ ﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺪﺭﯼ ﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺴﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺧﺮﯾﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﺪﺍﺭﺩ ﺧﯿﺎﻝ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺣﺎﻻ ﺣﺎﻻﻫﺎ ﺮﺩﻧﯽ ﯿﺴﺘﻢ. ﺍﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺍﺯ ﺼﺎﺏ ﺮﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺳﺖ. ﻮﺍﯼ ﺮﺍ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﯿﺰﯼ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻤﯽﮔﺬﺍﺭﺩ. ﺑﺎﺭ ﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻓﻪ ﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﺁﻭﺭﺩ. ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺼﺎﺏ ﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﯿﻤﺖ ﻮﺷﺖ ﻤﯿﻦ ﻮﺭﯼ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻭﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻮﺳﻔﻨﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﯿﺰ ﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳﺐﻫﺎﯼ ﺭﻭﺳﯽ ﺛﺒﺖ ﻠﯽ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺛﺒﺖ ﻠﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺑﺸﻮﯾﻢ ﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﺭﺯﯼ ﺑﺮﺍﯼﻣﻤﻠﮑﺖ! ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺸﻮﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﮑﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﮑﻨﻢ. ﻤﯽﺩﺍﻧﯽ ﺎﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻮﺳﻔﻨﺪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﺷﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﻧﺪ. ﺸﻢﻫﺎﯾﺶ ﺷﺒﯿﻪ ﺁﻫﻮ ﺍﺳﺖ. ﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﯽﮐﻨﯿﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﻫﻢ ﺍﺯﺵ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﻨﻢ. ﺎﺩﺭ! ﺩﯾﮕﺮ ﺯﯾﺎﺩﻩ ﺮﺿﯽ ﯿﺴﺖ. ﺳﻼﻣﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻧﻢ ﺑﺮﺳﺎﻥ؛ ﺑﻪ ﺳﮓ ﻠﻪ ﺳﻼﻡ ﺑﺮﺳﺎﻥspan><br class=Apple-interchange-newline>span>span>span>span>span>p>div>div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله داستان طنز، داستان کوتاه طنز موتور گازی و بنز شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

داستان های کوتاه اموزنده برای نوجوانان , داستانی در مورد شخص گاوانی در قالب طنز , نمایشنامه کوتاه مدرسه ای طنز دوستی , رمان بچه های شیطون یه دخی دیوونه , داستان کوتاه در مورد احسان , یک داستان کوتاه خنده دار , داستانهای کوتاه خنده دار , نمایشنامه کوتاه کودکانه , داستان خنده دار سیندرلا , داستان کوتاه خنده دار , داستانک های طنز کوتاه , داستانهای کوتاه طنز , داستان طنز خنده دار , داستان در باره سلام , داستان کوتاه و طنز , داستان طنز آموزنده , داستان تصویری طنز , داستان کوتاه طنز , داستان طنز کوتاه , روان خوانی کوتاه , حکایت کوتاه طنز , آهنگ کوتاه طنز , داستان های طنز , حکایت های طنز , داستانهای طنز , متن طنز گوتاه , متن طنز کوتاه , کتاب های طنز , حکایتهای طنز , داستان 3 نفر , ادبیات کمدی , nhsjhk jhi , گردون رمزی , داستان طنز , طنز کوتاه , حکایت طنز

داستان طنز، داستان کوتاه طنز موتور گازی و بنز گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات