آکاایران: مجموعه: معما و تست هوش

آکاایران: معمای المپیادی: کارت بازی با اعداد مشترک

 معما های سخت با جواب

 

شیوا در حال طراحی یک بازی است. این بازی شامل تعدادی کارت است که روی هر یک از آن ها سه عدد متمایز از مجموعه ی اعداد ۱ تا ۷ درج شده است. شیوا می خواهد کارت ها را به نحوی بسازد که هر دو کارت متمایز دقیقا یک عدد مشترک دارا باشند. در این صورت، او حداکثر چند کارت متفاوت می تواند بسازد؟

 

الف) ۲      ب) ۳       ج) ۵       د) ۷       هـ) ۹

 

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

 ↓↓↓↓

↓↓↓↓

 

پاسخ معمای المپیادی: کارت بازی با اعداد مشترک

گزینه ی (د) درست است.

واضح است که هر عدد در حداکثر ۳ کارت قابل درج است، زیرا اگر عددی مانند x در چهار کارت درج شود، تمام هشت عدد دیگر در این چهار کارت باید متمایز باشند که به دلیل وجود تنها ۷ عدد متمایز امکان پذیر نیست. در نتیجه تعداد کل کارت های قابل ساخت حداکثر 7/3×3 است. این ۷ کارت را می توان به شکل زیر ساخت:

(1,2,3) ,(1,4,5) ,(1,6,7) ,(2,4,6) ,(2,5,7) ,(3,4,7) ,(3,5,6)

 


.

منبع : beytoote.com