آکاایران: تست هوش تصویری تابلو آخر با جواب

تست هوش تصویری تابلو آخر ؛ سه ردیف تابلو داریم. به نظر می رسد تصاویر در هر ردیف به نوعی با هم مربوطند!

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری تابلو آخر جواب تست هوشتست هوش تصویری تابلو آخر جواب تست هوش

آکاایران: تست هوش تصویری تابلو آخر جواب تست هوش

آیا می توانید بگویید در جای خالی کدام تابلو باید نصب شود؟ دلیل آن را هم بگویید.

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری با جواب

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری

پاسخ تست هوش تابلو آخر

گزینه ۱

در هر ردیف، تابلوهای متناظر ۱۸۰ درجه نسبت به هم دوران پیدا کرده اند.

منبع:ihoosh.ir

حتما بخوانید:  تست هوش تصویری تمام مثلث های شکل را بشمارید جواب
.

منبع : abartazeha.com

تبلیغات