آکاایران: مجموعه: معما و تست هوش

قطعه گمشده پازل های زیر را پیدا کنید:

قطعه گمشده تصاویر را پیدا کنید -آکا

آکاایران: قطعه گمشده تصاویر را پیدا کنید

قطعه گمشده تصاویر را پیدا کنید -آکا

به گزارش آکاایران: معما های تصویری با جواب 

قطعه گمشده تصاویر را پیدا کنید -آکا

قطعه گمشده تصاویر را پیدا کنید -آکا

معما های تصویری

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

پاسخ معمای قطعه گمشده تصاویر:

عکس اول : شماره 2 

عکس دوم: شماره 3


.

منبع : beytoote.com

تبلیغات