bxs1

در تصاویر زیر تفاوت در تصویر را پیدا کنید . با ما در سایت تالاب باشید با بهترین ها شما می توانید هوش خود را تست کنید

تفاوت ها را در تصویر پیدا کنید «تست هوش» -آکاتفاوت ها را در تصویر پیدا کنید «تست هوش» -آکا

تفاوت ها را بیابید

تفاوت ها را در تصویر پیدا کنید «تست هوش» -آکاتفاوت ها را در تصویر پیدا کنید «تست هوش» -آکا

تست هوش تصویری با جواب

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

 

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

 

تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید:

 

تفاوت ها را در تصویر پیدا کنید «تست هوش» -آکاتفاوت ها را در تصویر پیدا کنید «تست هوش» -آکا

بازی اختلاف بین دو تصویر

 

تفاوت ها را در تصویر پیدا کنید «تست هوش» -آکاتفاوت ها را در تصویر پیدا کنید «تست هوش» -آکا

اختلاف تصاویر سخت

.

منبع :