bxs1

bxs2

۱۵ اختلاف بین دو تصویر زیر وجود دارد، آنها را بیابید.

آکاایران: بازی جذاب اختلاف تصاویر جدید سرگرمی جالب برای تمام سنین • مجله تصویر زندگی

۱۵ تفاوت بین دو تصویر را پیدا کنید.

 بازی تفاوت ها

۹ تفاوت تصاویر را بیابید.

 معما و تست هوش

۵ تفاوت را پیدا کنید.

 تست هوش تصویری

۱۰ اختلاف بین دو عکس را پیدا کنید.

 اختلاف بین عکس ها

۱۰ تفاوت را بیابید.

بازی جذاب اختلاف تصاویر جدید سرگرمی جالب برای تمام سنین • مجله تصویر زندگی - آکاپیدا کردن اختلاف تصاویر

۱۰ اختلاف تصاویر را پیدا کنید.

 تست هوش جدید

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

پاسخ تست هوش ختلاف تصاویر را بیابید:

 بازی اختلاف تصاویر

تست هوش تصویری جدید

 اختلاف تصاویر جدید

بازی اختلاف تصاویر

 بازی اختلاف تصاویر

تست هوش تصویری

 تفاوت ها را بیابید

 پیدا کردن اختلاف تصاویر

 بازی تفاوت ها

بازی و تست هوش تصویری پیدا کردن اختلاف ها

 معما و تست هوش

معمای یافتن اختلاف تصاویر

 تست هوش تصویری

bxs3

گردآوری : گروه سرگرمی مجله تصویر زندگی 

.

منبع :