آکاایران: تست هوش تصویری گزینه متفاوت را پیدا و حذف کنید

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری گزینه متفاوت را پیدا و حذف کنید -آکاتست هوش تصویری گزینه متفاوت را پیدا و حذف کنید -آکا

آکاایران: تست هوش تصویری گزینه متفاوت را پیدا و حذف کنید

تست هوش تصویری

تصویر بالا را با دقت نگاه کنید . یکی از 9 شکل موجود در تصویر باید حذف شود . آیا می توانید آنرا تشخیص دهید ؟ و بگویید چرا باید حذف شود ؟

جواب در پایین همین مطلب

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب صحیح گزینه 3 می باشد

زیرا شکل های درون تصویر از لحاظ نقاط دو به دو مکمل هم هستند ، بجز گزینه 3 که تنهاست

1-5

2-4

3

6-7

8-9

تست هوش تصویری گزینه متفاوت را پیدا و حذف کنید

منبع :

تبلیغات