loading...

زیر لفظی

آکاایران: ماجرای دامادی که به جای زیر لفظی سر عقد کارت کشید!!

آکاایران: در روز عقد پس از این که برای بار سوم از عروس وی درخواست وکالت کردم و خانم قندساب گفت : عروس زیرلفظی می خواد ، داماد شوکه شد و یواشکی خطاب با خانم های تور و قندگیر گفت : بابا هماهنگی می کردین خب!.. بعد به مادرش اشاره کرد و مادر هم به سراغ کیفش رفت و حلقه ها را درآورد. خانمی یواشکی گفت : اون نه ! زیر لفظی می خواد… مادر باز هم گشت ظاهرا چیزی پیش بینی نشده بود.

داماد که در منگنه قرار گرفته و همه نگاه ها به سمت او جلب شده بود ، بلند شد و از جیب پشت شلوارش کیف پول را بیرون کشید و با صدای غیژ مخصوص بازکردن چسب های اتیکتی ، کیف را باز و این ور و آن ورش را برانداز کرد. چیزی در آن یافت نشد…

داماد با حالت تاسف سرش را تکانی داد و طنازانه گفت : زیرلفظی باید کارت بکشیم دیگه ! و به یکباره جمعیتی که به او چشم دوخته بودند از شدت خنده منفجر شدند.. و عروس هم پس از خنده آنها در حالی که خودش هم لبخند می زد گفت : بله!

تجربه یک عاقد : در آن لحظه خیلی ها حرف زدن عادی خود را هم فراموش می کنند.

.

منبع :


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

زیر لفزی دادن

تبلیغات