تصاویر / توانایی های باورنکردنی فرعون قاهره

تصاویر / توانایی های باورنکردنی فرعون قاهره -آکا

آکاایران: تصاویر / توانایی های باورنکردنی "فرعون قاهره"

آکاایران: "کریم حسین" یکی از مقاوم ترین مردان مصری است که با حرکات محیرالعقول برای خود شهرتی دست و پا کرده است.

"کریم حسین" 38 ساله که به خاطر توانایی های خاراق العاده اش به "فرعون" قاهره معروف شده معتقد است از استعداد ذاتی برخوردار است که او را در برابر هر سختی ای مقاوم کرده است. با این حال ماجرا به همین سادگی نیست؛ مقاومت او بیشتر به چشم بندی و جادو شبیه است. او می تواند در حالیکه روی شیشه های خورد شده دراز کشیده بتون 50 کیلویی را روی شکم بگذارد و ضربان پتک بر آن را تحمل کند. 

 
توانایی کریم در همین خلاصه نمی شود؛ او می تواند خورده شیشه ها را به صورت و پلک هایش بمالد با دندانش یک کامیون را بکشد، با لبش یک نردبان آهنی را در آسمان نگه دارد، با قمه به پهلویش بزند، با سوزن پوستش را سوراخ کند و در نهایت نیز میخ بخورد و خم به ابرو نیاورد. از همه عجیبتر اینکه او دو پسرش را نیز مانند خودش بار آورده و بعضی از کارهای عجیب و خظرناک را با آنها انجام می دهد. کارهای عجیب و غریب "فرعون قاهره" باعث شده نه تنها همه مردم در قاهره او را بشناسند که عکاس خبرگزاری رویترز نیز به سراغش برود و از او عکس بگیرد.
 
تصاویر / توانایی های باورنکردنی فرعون قاهره

تصاویر / توانایی های باورنکردنی

تصاویر / توانایی های باورنکردنی فرعون قاهره
تصاویر / توانایی های باورنکردنی فرعون قاهره
تصاویر / توانایی های باورنکردنی فرعون قاهره
تصاویر / توانایی های باورنکردنی فرعون قاهره
تصاویر / توانایی های باورنکردنی فرعون قاهره
تصاویر / توانایی های باورنکردنی فرعون قاهره
تصاویر / توانایی های باورنکردنی فرعون قاهره
تصاویر / توانایی های باورنکردنی فرعون قاهره
تصاویر / توانایی های باورنکردنی فرعون قاهره
تصاویر / توانایی های باورنکردنی فرعون قاهره
 
تصاویر / توانایی های باورنکردنی فرعون قاهره
فرادید

.

منبع :

تبلیغات