loading...

آدمی که خطا کرده باشد مطمئن تر است

آکاایران: آدمی که خطا کرده باشد مطمئن تر است

آکاایران: آدمی که خطا کرده باشد مطمئن تر است

قطعه ادبی سنگین درباره خطا کردن:

به گزارش آکاایران: آدمی که یکبار خطا کرده باشد و پاش لغزیده باشد و بعد هم پشیمان شده باشد، مطمئن تر استاز آدمی که تا به حال پاش نلغزیده …

این حرف سنگین است … خودم هم میدانم.

خطا نکرده، تازه وقتی خطا کرد و از کارتنِ آکبند در آمد، فلزش معلوم میشود،

اما فلزِ خطاکرده رو است، روشن است… مثلِ کفِ دست، کج و معوجِ خطش پیداست.

از آدمِ بی خطا میترسم، از آدمِ دو خطا دوری میکنم، اما پای آدمِ تک خطا میایستم…!

قِیدار/ رضا امیرخانی

.

منبع : niksho.com

تبلیغات