loading...

همانی هستی که همه می گویند؟

آکاایران: همانی هستی که همه می گویند؟

آکاایران: حکایت آموزنده

 

به گزارش آکاایران: روزی شیخ جعفر شوشتری را دیدند که در کنار جویی نشسته و بلند بلند گریه می کند.

شاگردان شیخ، با دیدن این اوضاع نگران شدند و پرسیدند: «استاد، چه شده که این گونه اشک می ریزید؟ آیا کسی به شما چیزی گفته؟»


شیخ جعفر در میان گریه ها گفت: «آری، یکی از لات های این اطراف حرفی به من زده که پریشانم کرده.»


همه با نگرانی پرسیدند: «مگر چه گفته؟»


شیخ در جواب می گوید او به من گفت: «او به من گفت شیخ جعفر، من همانی هستم که همه در مورد من می گویند. آیا تو هم همانی هستی که همه می گویند؟! و این سئوال حالم را عجیب دگرگون کرد.»

 منبع :

تبلیغات