آکاایران: خداوند بی رحم است !!!

آکاایران: خداوند بی رحم است که قدرت حافظه را به انسان بخشیده است!

خردمند پیری در دشتی پوشیده از برف قدم می زد که به پیرزن گریانی رسید. پرسید: چرا می گریی؟

پیرزن گفت : چون به زندگی ام می اندیشم، به جوانی ام، به زیبایی ای که در آینه می دیدم، و به مردی که دوستش داشتم. خداوند بی رحم است که قدرت حافظه را به انسان بخشیده است. او می دانست که من بهار عمرم را به یاد می آورم و می گریم.

خردمند در میان دشت برف آگین ایستاد، به نقطه ای خیره شد و به فکر فرو رفت.

زن از گریستن دست کشید و پرسید: در آن جا چه می بینید؟

خردمند پاسخ داد: دشتی از گل سرخ... خداوند، آن گاه که قدرت حافظه را به من می بخشید، بسیار سخاوتمند بود. می دانست در زمستان، همواره می توانم بهار را یه یاد آورم و لبخند بزنم...

این داستان به ما می آموزد که بدبینی انسان را به نقطه ای تاریک می برد که در آنجا جز سیاهی، چیزی نیست و شخص بدبین روزهای خوب خود را نمی بیند و از کنار آنها ساده می گذرد و تنها با دیدن بدیها، روزهای آینده خود را نیز تباه می کند...

 

تعریف بدبین:
کسی که در امری یا در همه امور به نظر سوء ظن بنگرد و چشم به عیوب می دوزد و فقط بدی ها را می بیند. در اصطلاح فلسفه به فردی گفته می شود که آفرینش را پر از یأس، حرمان و بدبختی بداند و به حالتی که فرد بدبین دارد بدبینی گویند.

تعریف خوش بین:
آن که همیشه به همه کارها به نظر خوب بنگرد و جهت خوب امور و مردم را مورد توجه قرار دهد و به قول معروف همیشه به جای تمرکز به نیمه خالی لیوان (بدی ها) به نیمه دیگر پر لیوان (خوبی ها) توجه داشته باشد، حالتی که نتیجه این صفت است را خوش بینی گویند. البته خوش بینی زیاد هم خوب نیست و آن نیز خطراتی را در پی دارد...

 


 

منبع :