آکاایران: حکایات آموزنده پند دزد

حکایات آموزنده

حکایات آموزنده پند دزد -آکاحکایات آموزنده پند دزد -آکا

آکاایران: حکایات آموزنده پند دزد

حکایات آموزنده پند دزدحکایات آموزنده

حکایات آموزنده

 

گویند ابوحامد محمد غزالى آن چه را فرا مى گرفت در دفترها مى نوشت. وقتى (زمانی) با کاروانى در سفر بود و نوشته ها را یک جا بسته با خود برداشت ... در راه گرفتار راهزنان شدند.

 

غزالى رو به آنان کرد و به التماس گفت:این بسته را از من نگیرید، دیگر هر چه دارم از آن شما.دزدان را طمع زیادت شد، آن را گشودند و جز دفترهاى نوشته چیزى نیافتند.دزدى پرسید که این ها چیست؟چون غزالى وى را به آن ها آگاهى داد، دزد راهزن گفت:علمى را که دزد ببرد، به چه کار آید!این سخن دزد، در غزالى اثرى عمیق گذاشت و گفت:پندى به از این از کسى نشنیدم و دیگر در پى آن شد که علم را در دفتر جان بنگارد.

 


منبع :

تبلیغات