ریشه ضرب المثل

ریشه ضرب المثل کفگیر به ته دیگ خورده -آکاریشه های ضرب المثل کفگیر به ته دیگ خورده

آکاایران: ریشه ضرب المثل کفگیر به ته دیگ خورده

آکاایران: هنگامی که فردی دیر برسد و دیگر نتوان مثل قبل با توانائی و ثروت قبلی به وی کمک کرد از این ضرب المثل استفاده می کنند.

در گذشته هنگام پخش غذای نذری، مردم برای گرفتن غذای نذری صف می کشیدند .
هنگامی که غذا در حال تمام شدن بود و پلو به انتها میرسید کفگیر فلزی در اثر برخورد به دیک صدا می داد و آشپزها وقتی که غذا تمام میشد کفگیر را ته دیگ می چرخاندند و با اینکار به بقیه کسانی که در صف بودند خبر میدادند که غذا تمام شده است .
با گذشت زمان این کار بصورت ضرب المثل در آمد.

منبع :

ریشه ضرب المثل کفگیر به ته دیگ خورده

تبلیغات