شخصی که قصد مسافرت داشت پیش قاطرچی رفت تا از او قاطر کرایه کند.

صاحب قاطر گفت: چه قدر اسباب داری؟

مسافر گفت: یک صندوق کوچک والسلام

صاحب قاطر گفت: دیگر چیزی نداری؟

مسافرگفت: یک دست رختخواب و والسلام

او گفت: دیگر چه داری؟

مرد گفت: یک کیسه گونی خردوریز و چهار قالیچه والسلام

او گفت: دیگر همین؟

مسافر گفت: مادر بچه ها که همراه من است و والسلام

صاحب قاطر هم گوشش را خاراند و گفت: ما هم قاطر کرایه ای نداریم و والسلام


منبع:روزنامه خراسانتبلیغات