دیالوگ جنجالی سریال گسل و متلک سیاسی آن -

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد دیالوگ جنجالی سریال گسل و متلک سیاسی آن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت گالری عکس آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div > <p><strong> کاایران: یالوگ نجالی سریال سل رباره رگذشت یت لله فسنجانی تلک سیاسی سنگین سریال سلstrong> ا ر جله آکا ایران خوانید.p> <p> ه زارش کاایران: <strong>سریال سلstrong> ه خر سید ام خر ود ا لند رداشت ز ط رمزهای سانسور صدا سیما عبور رد<br /> تلک تیکه سنگینی ا ثار سئولان مود.p> <p>ین سریال ا حسن گنی علیرضا ذرافشان تولید ساخته ودند.p> <p>خرین سمت ین سریال ا نجال اشیه دید ه پایان سید.p> <p ><div ><a href="http://www.akairan.com/foto-aka/koodakan/news20179202045536679.html"><div class="mzc"><strong>یالوگ نجالی سریال سل تلک سیاسی ن strong>div>,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: یالوگ نجالی سریال سل تلک سیاسی ن p>div>p> <h3>وضوع استان سریال سلh3> <p>وضوع ین جموعه تلویزیونی انند سریال ای هران دیری نز وخی ردن ا سائل سیاسی جتماعی ود.<br /> صه زندگی کی ز عاونان حافظانش ه شکلات<br /> عدیده ی راش ر یطه اری وجود ی ید ا ه الش شیده ست.<br /> ما سکانس خر ین سریال ز وخی ه اقعیت تبدیل <br /> د سئله وت یت لله اشمی فسنجانی ا ه الش شید.p> <h3>یالوگ نجالی سریال سلh3> <p>تلک تیکه سریال سل ه ین صورت ود ر ایی کی ز ازیگرانی ه قش نفی <br /> ر ین سریال ارد یگوید: وشیدنی سمی ت ا خور رو <br /> ر ستخر میر مه کر نند ر ستخر اخل ب سکته ردی.p> <p>مین الث اعث د تا نجال زرگی ر ین اربران بکه ای جتماعی صورت گیرد.p> <p> <strong>تلکstrong> ای سیاسی زیادی ر ین جموعه د دل د ، ما سوتی تیکه خر ی هایت سنگین نجالی سوتی دی ود.<br /> ال اید ید ه اطران پخش ر نگام ین سریال سوتی سیاسی نجالی خیر ین سریال ه جا واهد نجامید.<br /> یا اظران دیران پخش ر واب ودند ا واسته اخواسته ین یالوگ پخش ده ست.p> div>div>.<p class="source">نبع : <span>morahem.comspan>p>

اخبار اکاایران

تبلیغات