loading...

طبیعت و بهار درلباس‌های بلند سبک هندی - عکس ماشین | عکس موتور

آکاایران به نقل از مدآنلاین : لباسهای بلند هم زیبایی و جلوه خود را دارند. لباسهای بلند سبک هندی که شامل یک پیراهن است و با یک شلوار همرنگ ست میشود، به دلیل تنوع رنگها زیبایی ویژهای دارد. از رنگهای تند و آتشین تا ملایمترین رنگها؛ این لباسها طبیعیترین جلوههای بهار وطبیعت را به ما نشان میدهند. با هم نمونههایی از این دنیای تنوع و رنگ بهاری زنانه را میبینیم

 

طبیعت و بهار درلباس‌های بلند سبک هندی - عکس ماشین | عکس موتور
 
طبیعت و بهار درلباس‌های بلند سبک هندی - عکس ماشین | عکس موتور
     
طبیعت و بهار درلباس‌های بلند سبک هندی - عکس ماشین | عکس موتور
 
طبیعت و بهار درلباس‌های بلند سبک هندی - عکس ماشین | عکس موتور
     

طبیعت و بهار درلباس‌های بلند سبک هندی - عکس ماشین | عکس موتور

طبیعت و بهار درلباس‌های بلند سبک هندی - عکس ماشین | عکس موتور

طبیعت و بهار درلباس‌های بلند سبک هندی - عکس ماشین | عکس موتور

طبیعت و بهار درلباس‌های بلند سبک هندی - عکس ماشین | عکس موتور

 

منبع : modeonline.irتبلیغات