آکاایران: عکس های دلپذیر به مناسبت روز کوروش

کارت پستال های روز کوروش بزرگ

روز ۷ آبان (۲۹ اکتبر) که تاریخ نویسان آن را روز ورود کوروش به بابل و صدور منشور کوروش می دانند به پیشنهاد سازمان بین المللی نجات پاسارگاد٬ روز کوروش کبیر انتخاب و نام گذاری شده است.

این روز به مناسبت پایان تصرف امپراتوری بابل به دست سپاه هخامنشیان (۲۹ اکتبر سال ۵۳۹ پیش از میلاد) و پایان دوران ستمگری در جهان باستان انتخاب شده است.

کارت پستال و عکس های روز کوروش بزرگ -آکاکارت پستال و عکس های روز کوروش بزرگ -آکا

کارت پستال روز کوروش

کارت پستال و عکس های روز کوروش بزرگ -آکاکارت پستال و عکس های روز کوروش بزرگ -آکا

عکس های روز کوروش

کارت پستال و عکس های روز کوروش بزرگ -آکاکارت پستال و عکس های روز کوروش بزرگ -آکا
کارت پستال و عکس های روز کوروش بزرگ -آکاکارت پستال و عکس های روز کوروش بزرگ -آکا
کارت پستال و عکس های روز کوروش بزرگ -آکاکارت پستال و عکس های روز کوروش بزرگ -آکا
کارت پستال و عکس های روز کوروش بزرگ -آکاکارت پستال و عکس های روز کوروش بزرگ -آکا
کارت پستال و عکس های روز کوروش بزرگ -آکاکارت پستال و عکس های روز کوروش بزرگ -آکا
کارت پستال و عکس های روز کوروش بزرگ -آکاکارت پستال و عکس های روز کوروش بزرگ -آکا

عکس روز کوروش | کارت پستال های روز کوروش بزرگ

.

منبع : کارت پستال و عکس های روز کوروش بزرگ -آکاکارت پستال و عکس های روز کوروش بزرگ -آکا


تبلیغات