آکاایران: پوستر و کارت پستال دهه فجر

پوستر دهه فجر, تصاویر تبریک دهه فجر, تصویر دهه فجر, عکس دهه فجر, کارت پستال دهه فجر, عکس نوشنه های دهه فجر, ورود امام به ایران, کارت پستال ۱۲ بهمن ۵۷

 کارت پستال و عکس متحرک

آکاایران: پوستر و کارت پستال دهه فجر

برخیز که فجر انقلاب است امروز
بیگانه صفت، خانه خراب است امروز
هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد
از لطف خدا نقش بر آب است امروز

دهه فجر مبارک

 کارت پستال دهه فجر

پوستر دهه فجر, کارت پستال ۱۲ بهمن ۵۷

 عکس دهه فجر

 

 تصویر دهه فجر

تصاویر تبریک دهه فجر, عکس نوشنه های دهه فجر, ورود امام به ایران

 تصاویر تبریک دهه فجر

عکس دهه فجر

 پوستر دهه فجر

پوستر و کارت پستال دهه فجرکارت پستال دهه فجر

 تصویر دهه فجر, عکس دهه فجر, کارت پستال دهه فجر

 کارت پستال و عکس متحرک

 کارت پستال دهه فجر

تصاویر کارت پستال دهه فجر

 عکس دهه فجر

 تصویر دهه فجر

تصاویر ویژه دهه فجر

 تصاویر تبریک دهه فجر

 پوستر دهه فجر

عکس های دهه فجر

پوستر و کارت پستال دهه فجرکارت پستال دهه فجر

 کارت پستال و عکس متحرک

کارت پستال ایام الله

 کارت پستال دهه فجر

در مزا رآباد شـهر نیستی / اسـتخوان زندگی پوسـیده بود

مرگ وحشت با دهان اسـلحه / اسکلت ها را دهان بوسـیده بود

دیـو در تاریکی آن سـالـها / از تن آلاله ها ، جان می گـرفت

خون سرخ شاهدان نوشیده بود / عنجه هاشان را به دندان می گرفت

آدمی افسـون شـیطان پلید، / گوسـفندان راضی از چوپانشـان

گر کسی بیدار می شد ناکهان / کشته می شـد بی صدا یا بی نشان

در چنین ظلمت شب ایران زمین / ناگهان، نـوری درخشـیدن گرفت

روح روح ا… ، جان در تن دمید / ابر رحمـت نـیز باریدن گـرفت

آمد آن آرام جان از هجرتش / گوئیا آن شب شـده صبح سـپید

مردمانـش گشـته با هم متحد / نـور ایمـان در دل آنها دمـید

مردم بیدار گشـته می شـدند / هـمصـدا با رهـبر بیـدارگر

با غریو مشــتهای لالــه ها / دیـو شـد از کاخهایش در بـدر

نورحـق تابـید در دلهـای ما / دست ها دست خدایی گشته بود

نارها گشــته اســیرنـورها / موسـم جشن رهایی گشته بود

سالگشت دیگری ازره رسـید / تهنیت ایدوسـتان، همسنگران

شادی خود را کمی قسمت کنید / سهم دارند از شـماها دیگران

 عکس دهه فجر

 تصویر دهه فجر

تصاویر کارت پستال دهه فجر

 تصاویر تبریک دهه فجر

 پوستر دهه فجر

تصاویر ویژه دهه فجر

پوستر و کارت پستال دهه فجرکارت پستال دهه فجر

از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران

اندیشه باور شد، در امتداد باران

بر صخره‏های همّت جوشیده خون غیرت

بانگ سرود و وحدت آید زچشمه ساران

و الفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد

بر پهندشت باور، خالی است جای یاران

 کارت پستال و عکس متحرک

عکس های دهه فجر

 کارت پستال دهه فجر

 عکس دهه فجر

کارت پستال ایام الله

 تصویر دهه فجر

تصاویر دهه فجر

 تصاویر تبریک دهه فجر

 پوستر دهه فجر

پوستر و کارت پستال دهه فجر

 گردآوری :بیتوته

Save

Save

Save

Save

Save

.

منبع : abartazeha.com


تبلیغات