تصاویری از بهترین های کامیک-کان 2015 - دیدنی های امروز


Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تصاویری از بهترین های کامیک-کان 2015 ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت گالری عکس آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div><div style="direction:rtl"> <div align="justify">کایران :ب سایت یکو - اطره رامرزیها: امیک-ان (Comic-Con) ردهمایی ست ین لمللی ه مه سال ر هر سن یگو مریکا ه دت هار وز رگزار ی ود ر ن تمام علاقه ندان ه تاب ای صور(Comic Booksیلم ا حصولات رهنگی زاین ست، رد م ی یند. ما ین شنواره پر ب نگ تابستانه ز ی روع د ه استی دفش ه ود؟<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720134556.html"><div class="mzc"><strong>تصاویری ز هترین ای امیک-ان 2015 strong>div>,تصاویری از بهترین های کامیک-کان 2015 کتاب های مصور,علمی تخیلی,کامیک کان,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه<p class="Uimg">کاایران: تصاویری ز هترین ای امیکp>a>div><br/>div><br/>امیک-ان ین لمللی سن یگو ر 1970 توسط رفداران تاب ای صور، یلم ا علاقه ندان ه وضوعات علمی-تخیلی پایه ذاری د. امیک-ان ه پیشنهاد ل ورف یچارد لف غاز ه ار رد ه ود پیشتر، ولین ردهمایی تاب ای صور ا ر نوب الیفرنیا ترتیب اده ودند.<br/>نا ه زارش کاایران : امیک-ان بتدا ر 21 ارس 1970 ر راند تل سن یگو ه عنوان ک Minicon ک وزه ه Comic-Minicon یالت لایی سن یگو امیده ی د، غاز ه ار رد. دف ین ردهمایی ک وزه، ه یزبان و همان یژه ود ارست ی کرمن ایک ویر دود 100 رکت ننده ود، الا ردن یزان علاقه مک الی ه رگزاری ردهمایی زرگتر ود. <br/>ستقبال ی ظیر ز Minicone اه ا رای رگزاری سن یگو امیک-ان سه وزه ی ز ول تا سوم وت مان سال موار رد. ر ین مایش یش ز 300 فر رکت ردند ز خش ای ختلف ن انند پخش یلم ذت ردند. ما ایزه زرگ تری نتظار ین علاقه ندان ا ی شید: دلی ز ر دام ز خصیت ای استان ای صور.<br/>ز مان ول، پایه ذاران امیک-ان سعی اشتند تا تنها ه استان ای صوری ه عاشقشان ودند سنده کنند ه خش ای یگر ین نر حبوب، ه ه عقیده ن ا رزش ناخت یشتر ا اشت یز پردازند؛ انند یلم ا دبیات علمی-تخیلی.<br/>ر ول سال ا ا ستقبال ر ه یشتر علاقه ندان ز امیک-ان علاوه ر زرگ تر دن حل رگزاری ن ر تل ا پارک ای ختلف، خش ای سیار تنوعی م ه ن ضافه ده ست؛ ویدادهای رنامه ویسی، ازی، تصویرسازی، تی شنواره یلم ستقل امیک-ان ایزه Eisner ز خش ای دید الب ین مایش زیباست.<br/>مروزه امیک-ان یزبان زاران همان یژه ز سراسر نیاست؛ القان استان صور، ویسندگان استان ای علمی-تخیلی انتزی، ارگردانان سینما تلویزیون، تهیه نندگان راحان باس یگر ست ندرکاران ین عرصه ر نار کدیگر مع ی وند ا رفدارانشان ز زدیک یدن ی نند. امیک-ان ا سابقه هار هه ی ود، مواره ر زمینه رائه استان ای صور نر امیک ه خاطب و ه فزایش ود سیار وفق وده ست.<br/>ا م تصاویری ز امیک-ان ین لمللی سن یگو 2015 ی ینیم.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720134556.html">,تصاویری از بهترین های کامیک-کان 2015 کتاب های مصور,علمی تخیلی,کامیک کان,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div><div align="center">لخاندرو استیلو ر باس White Walker ر سریال ازی تاج تخت<br/><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720134556.html">,تصاویری از بهترین های کامیک-کان 2015 کتاب های مصور,علمی تخیلی,کامیک کان,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>ردی رلباس Chewbacca ز یلم نگ ستارگان<br/><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720134556.html">,تصاویری از بهترین های کامیک-کان 2015 کتاب های مصور,علمی تخیلی,کامیک کان,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>فرادی ر باس خصیت ای PowerRangers<br/><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720134556.html">,تصاویری از بهترین های کامیک-کان 2015 کتاب های مصور,علمی تخیلی,کامیک کان,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>رفداری ر باس وکر<br/><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720134556.html">,تصاویری از بهترین های کامیک-کان 2015 کتاب های مصور,علمی تخیلی,کامیک کان,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>ستقبال ی ظیر ردم ز امیک-ان مسال ر سن یگوdiv>div> <div class="wrapper">div> div> div> div> <p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>
تصاویری از بهترین های کامیک-کان 2015 گردآوری توسط بخش دیدنی های امروز دیدنی های روزانه سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات