تنها قهوه خانه بدون قلیان در ایران +عکس - دیدنی های امروز


Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تنها قهوه خانه بدون قلیان در ایران +عکس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت گالری عکس آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div><div style="direction:rtl"> <div align="justify">کایران :برگزاری هر - علی واهری: <a class="hlink" title="لیان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720134546.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لیانa> ین وزها سابی ایش ا یان وان ای هر از رده ست. دتی ست ه رخی غازه ا ارشان قط روش <a class="hlink" title="لیان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720134546.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لیانaغال سیگار ده ر وز ر تعدادشان فزوده ی ود. ز رفی ا جود ینکه مه ز ضرات <a class="hlink" title="لیان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720134546.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لیانa> گاهی اریم؛ لی عملا مکان مع وری <a class="hlink" title="لیان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720134546.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لیانa> ز هوه انه ای هر جود دارد!<br/> ندسال پیش رح منوعیت ستفاده ز <a class="hlink" title="لیان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720134546.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لیانa> جرا د لی عد ز دتی ین رح ی سروصدا توقف د. را؟ صاحبان هوه انه رآمد صلی ود ا <a class="hlink" title="لیان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720134546.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لیانa> ی انند ر ن یام عتراض ای زیادی در این زمینه صورت رفت زیرا  سود صلی صاحبان هوه انه ا ز مین <a class="hlink" title="لیان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720134546.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لیانa> است. <br/>نا ه زارش کاایران : مین فته پیش یز دیراجرایی معیت بارزه ا خانیات ز صدور خشنامه نع رایه جوز عرضه <a class="hlink" title="لیان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720134546.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لیانa> رای ماکن عمومی بر اد.<br/>علی عطا اهری ا علام ین بر فزود: رار ست عرضه <a class="hlink" title="لیان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720134546.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لیانa> ر ماکن عمومی ز مله هوه انه ا ا خشنامه ی ه توسط زارت صنعت، عدن تجارت صادر ده، غیرقانونی علام ود ز سانی ه رای تمدید جوز راجعه ی نند یز تعهد رفته ود ه ی ند اه عرضه ن ا توقف نند. ر ین صورت گر جوزی صادر ود غیرقانونی ابل کایت ست.<br/>اهری مچنین ا شاره ه رح مع وری <a class="hlink" title="لیان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720134546.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لیانa> ز راکز عمومی ا مکاری زارت صنعت، عدن تجارت، پلیس ماکن عمومی راکز هداشتی زارت هداشت فزود: بلاغیه ین رح رای ستان ا رسال ده ست ند هر یز ن ا غاز رده ند، ما نوز ه ور سراسری ه جرا رنیامده ست. <br/>رحله ول ین رح ربوط ه راکز غیرمجاز رائه <a class="hlink" title="لیان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720134546.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لیانa> ست. از وم ن یز رای راکزی ست ه جوز ارند هت تمدید جوز راجعه ی نند؛ ر ین صورت ین فراد اید تعهد هند ه ی ند اه سبت ه مع وری عرضه <a class="hlink" title="لیان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720134546.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لیانaقدام نند. مچنین ا سانی ه جوز دارند ز ریق تعزیرات کومتی تحادیه هوه انه اران ماهنگی ا صناف رخورد واهد د.<br/>ینجا بری ز <a class="hlink" title="لیان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720134546.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لیانa> یست<br/>ما «سین دادی» هوه انه ار ۹۰ ساله ی ست ه میشه ر هوه انه ش  <a class="hlink" title="لیان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720134546.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لیانa> سیگار منوع وده ست. و صاحب کی ز دیمی ترین سرشناس ترین هوه انه ای غرب تهران ست. پیرمرد ۹۰ ساله سرزنده میشه ندان ست. هوه انه ین قا ه ظم قررات اصش هرت ارد ین صوصیت اعث ده شتری ایش ز ن سرشهر ه ینجا یایند تی ام و ر تاب انشنامه هر تهران بت ود!<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720134546.html"><div class="mzc"><strong>تنها هوه انه دون لیان ر یران +عکس strong>div>,تنها قهوه خانه بدون قلیان در ایران +عکس قهوه خانه,قلیان,ممنوعیت قلیان,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه<p class="Uimg">کاایران: تنها هوه انه دون <a class="hlink" title="لیان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720134546.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لیانa> ر یران +عکس p>a>div><br/>div><br/>هوه انه​<br/>دادی سن زیادی داشت ه پدرش ستش ا رفت ز صفهان ه تهران ورد. دتی عد م صلاح شورت ردند تصمیم رفتند ک هوه انه زنند. ون هوه انه ه سرمایه زیادی ی واست ه هارت نچنانی ازم اشت. ه مین لیل سین پدرش ه رشت مدند، ر نجا انه ساختند ک غازه ریدند.<br/> زمین ر ن زمان رزان ود غل هوه انه اری ا م وست اشتند. سین اگرد غازه ود قایش م سر پیری صاحب غلی ده ود. ز مان ول م <a class="hlink" title="لیان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720134546.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لیانa> قال داشتند. ون ه ودش ه پدرش یچ دام هل ود م بودند.<br/>شترهایشان م دم ای ساده مان طراف ودند؛ عیت ای رشتی ه وزی ر زمین ای رباب ا ار ی ردند، اهی غریب ا ناها م ه نجا ی مدند. <br/>نگاه اریابی ر هوه انه <br/>«ضا ادری» کی ز شتری ای دیمی هوه انه رباره سین قا ی وید: «خلاق نش سین قا ثل پدر دا یامرزش ی اند. ه ه ودش، ه ه شتری ایش سخت می یرد. شتری ا ی یند ثلا انشان ا ا ودشان ی ورند ا ک ستکان ای ا ک تکه ره ا پنیر ی واهند. سین قا اری ه ارشان دارد. رچه خواهند ه نها ی هد.»<br/>یمرو، صبحانه عیانی هوه انه سین قاست نوز م یشتر شتری ای صبحگاهی هوه انه، ارگران ساختمانی ستند. نها عد ز صبحانه وی تخت ا ر یاط ناری هوه انه ی شینند تا سی رای پیشنهاد ار ه سراغشان یایید.<br/>سیگار منوع!<br/>پشت یوار یاط ک وستان وچک ست. عد زظهرهای هار تابستان تخت شتری ا ا ه یاط ی شد. سین قا قتی ساکت ست اری دارد، تسبیح ساده ش ا ی رداند کر صلوات زمزمه ی ند. یچ س جازه دارد ر هوه انه سیگار کشد. رای مین سین قا ند یلتر وای وتور امیون ه ای صندلی ر اخل پیاده وی لوی غازه یده تا سیگاری ای نجا شینند وقاتشان ا گذارنند.<br/>div> <div class="wrapper">div> div> div> div> <p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>
تنها قهوه خانه بدون قلیان در ایران +عکس گردآوری توسط بخش دیدنی های امروز دیدنی های روزانه سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات