پرنده ای که تنها دو گرم وزن دارد +عکس - دیدنی های امروز


Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد پرنده ای که تنها دو گرم وزن دارد +عکس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت گالری عکس آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div><div style="direction:rtl"> <div align="justify">کایران :ب سایت یجیاتو: عادی دن وابط یالات تحده مریکا وبا تغییرات سیار زرگی ا رای ین و شور هروندانشان ه نبال واهد اشت ه هم ترینشان اید ستیابی پژوهشگران مریکایی زمایشگاه ای پیشرفته ین شور ه بزرگ ترین زیره ریای ارائیب ونه ای انوری نحصربفردی اشد ه ر ن زندگی ی نند.<br/>ر یان عجایب گفتی ایی ه طعا شم پژوهشگران ا ه ود یره واهد رد ی توان ه وچک ترین پرنده نیا شاره رد ه ر اقع کی ز ونه ای رغ گس وار ا ام رغ گس وار زنبوری (bee hummingbird) ست.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720133622.html"><div class="mzc"><strong>پرنده ی ه تنها و رم زن ارد +عکس strong>div>,پرنده ای که تنها دو گرم وزن دارد +عکس مرغ مگس خوار زنبوری,کوچکترین پرنده دنیا,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه<p class="Uimg">کاایران: پرنده ی ه تنها و رم زن ارد +عکس p>a>div><br/>div><br/>نا ه زارش کاایران : ین پرنده ر دود ک پانزدهم ونس (عنی متر ز ک سکه ه سنتی ا دودا و رم) زن ارد بعاد شیانه ن یز وچک تر ز ک سکه ۲۵ سنتی ست.<br/>ین ونه ز رغ گس وار رست انند اهینی ه ه کار بوترها ی ود، پشه ا ا صید ی ند تخم ایش یز ه ندازه ک انه هوه ستند. ه یان یگر، رغ گس وار زنبوری ه دری وچک ست ه ا شرات رای ستیابی ه غذا نابع غذایی ی نگد اری ه عمه پرندگان یگر دارد.<br/>کته الب توجه یگر ر ورد ین پرنده عالیت یش ز ندازه ن ست؛ اید ه طلاع تان رسانیم ه رغ گس وار زنبوری ر ر انیه ۲۰۰ رتبه ال ی زند.<br/>ال سوالی ه ر ینجا طرح ی ود ین ست ه را ین انور تا ین ندازه سبت ه وجودات م ده ود وچک ست؟<br/>Bo Dalsgaard وم ناس انشگاه وپنهاگ ی وید: ر تمامی وامع وجود ر زایر ارائیب، و ا سه رغ گس وار ا واهید ید ه ه صورت روهی ا م زندگی ی نند عمولا کی ز نها وچک تر یگری زرگ تر ست.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720133622.html">,پرنده ای که تنها دو گرم وزن دارد +عکس مرغ مگس خوار زنبوری,کوچکترین پرنده دنیا,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div><br/>پرنده ی ه ثه زرگ تری ارد عمولا ه نگ زمردی ست ه وبرابر ندازه عمول ود شد ی ند (رچند ه ین پرنده یز ر رابر ونه ای «زرگ» رغ گس وار از م وچک ه ساب ی ید).<br/>Dalsgaard تصور ی ند ه ر هله خست ونه زمردین ین پرنده ارد وبا ده سپس جداد رغ گس وار زنبوری ا رود ه ین زیره قش ونه وچک تر ا ر عهده رفته ند. ما روهی ه ر رحله وم ارد ین زیره دند رای نکه ا نواع زمردین ر سر غذا ارد قابت شوند، ه کلی تکامل پیدا ردند ه رای ستیابی ه هد یاهان ا شرات جنگند.<br/>ه مین لیل فته فته ین پرنده وچک وچک تر د تا بادا وزی نابع غذایی ش تمام ود ر تیجه رای ستیابی ه غذای ورد علاقه ش (هد) یشتر ه سمت ل ای وچک ی فت ر الی ه نواع زمردین ه یچ جه نرژی ود ا صرف ین ل ای وچک می ردند قابتی م یان نها جود داشت.<br/>الب ست دانید ه ین پرنده تی ز سوی شرات یز ا قابت وبرو شد راکه سفر ز وی ب رای پیدا حیط زندگی دید رای شرات رده فشان اری س شوار ست.<br/>ما رغ گس وار تنها وجود ریف وچک وی زمین یست ین رافت مری سیار ایج ه مار ی ود. رای مونه ر نطققه اربادوس وعی ار زندگی ی ند ه ی تواند وی ک سکه ۲۵ سنتی مبره زند استان تکامل ن یز رست بیه ه مین پرنده ست.<br/>زمانی ه ین ار یسمانی خستین ار ه اربادوس سید حتمالا ود ا رون ک نفذ وچک ای اده غذای صلی ش م یچگاه ه ین سرزمین اه پیدا کرده راکه ر ین صورت ثه ین ار طعا زرگ تر ز ین یزان ود ر تیجه مچون رغ گس وار ه تدریج وچک وچک تر ده تا تواند ا وردن فیره وزاد شراتی انند وریانه ورچه ود ا سیر ند.<br/>زیبایی ای واب<br/>رافت ا هتر گوییم وتولگی پدیده یست ه ارها ارها ر ین زیره خ ی هد ما وچک ودن رای پرنده ی ا ین شتها ه وست ارد هترین غذاها ا ه وجه ایش دهد زینه ارد.<br/>ه فته Dalsgaard زینه ین وچک ودن یزان الای نرژی یست ه وجود زنده ی انند ین صرف ی ند راکه رخ سوخت ساز ز ست ادن رما ر دن ین پرنده سیار الاست.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720133622.html">,پرنده ای که تنها دو گرم وزن دارد +عکس مرغ مگس خوار زنبوری,کوچکترین پرنده دنیا,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div><br/>و ر دامه ی وید: ه مین لیل رغ گس وار زنبوری جبور ست ه ا تناوب سیار الا غذا خورد ا ینکه رای صرفه ویی ر یزان صرف نرژی ه ک واب عمیق رود ه ه ن رگ اذب م فته ی ود.<br/>تاسفانه طالعات ابل توجهی وی پدیده رگ اذب ر ین پرنده صورت گرفته، ا ین مه اید گوییم ه غلب ونه ای رغ گس وار ز نین ترفندی رای فظ نرژی ود هره ی یرند ه مین لیل انشمندان تا دودی ی توانند ه سازوکار ن ر ین ونه ریف یز پی برند.<br/>ا توجه ه ینکه رغ ای گس وار زنبوری قدار زیادی نرژی ی سوزانند ین ونه یز ریف ترینشان ست یش ز مه نها نرژی ی سوزاند (گر اطرتان اشد پیشتر فته ودیم ه ین پرنده ر ر انیه ۲۰۰ رتبه ال ای ود ا تکان ی هدپژوهشگران حتمال اده ند ه ستفاده ن ز ترفند رگ اذب یز املا ه کلی زادانه نجام ی یرد.<br/>نابراین رست انند یماری واب  رغ گس وار یز حتمالا ر زمان ه رصتش ا پیدا ند رگ اذب ا تجربه ی ند. نا ارتین نزالس وم ناس انشگاه رکلی ر الیفرنیا ر ین ابطه ی وید: رای مونه ر ب ا ه ین پرنده می تواند غذا خورد ازم ست مترین یزان مکن ز نرژی ود ا صرف نند تا مای دنش ا فظ ماید.<br/>و ر دامه ی وید: تی شاهده ده ه ر ول اران ای سنگین م ه مکان غذا وردن جود دارد ین پرنده ه وابی سنگین رو ی ود (ازم ه ادآوری ست ه رغ گس وار زنبوری ر ریان اران ای ندکی ی تواند ه کار رود ر ین ین یز عمه یوانات یگر می ود).<br/>زمانی ه صل فت یری ین پرنده را ی سد، ونه ای ر ن نگ سبز بی ود ا ز ست ی هند ر قابل ک لاه صورتی نگ تمایل ه رمز ر سر ی نند (تصویر اخص طلب) وازهایی زیبا سر ی هند دین سان ونه ای اده ا ه سمت ود ذب ی نند.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720133622.html">,پرنده ای که تنها دو گرم وزن دارد +عکس مرغ مگس خوار زنبوری,کوچکترین پرنده دنیا,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720133622.html">,پرنده ای که تنها دو گرم وزن دارد +عکس مرغ مگس خوار زنبوری,کوچکترین پرنده دنیا,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div><br/>ما پس ز نکه ونه اده و تخم وچک ود ا ه بعادشان ه ندازه انه هوه ست، ذاشت ه یچ جه جاز زدیک دن ونه ر ه شیانه الاخص تخم ا ا می هد راکه پرنده ر پرهای راقی ارد ی تواند رندگان شمنان ا ه سمت ود ذب ند.<br/>پرنده اده ش نگ واس ود ا صرف حافظت ز تخم ایش ی ند. نزالس ی وید: ادر ه صورت ستقیم ه سمت شیانه پرواز می ند ر عوض ه رامی ه ن زدیک ده پس ز نکه ز ابت منیت انه حیط پیرامونش طمئن د ه ن ارد ی ود.<br/>وجه ا دودا عد ز سه فته ز تخم یرون ی یند پرنده رای سه فته یگر ه نها خلوطی ز هد گس ی هد پس ز تمام ین رایند، وجه ا ال شوده ه سمت هان پیرامونشان ه پرواز ر ی یند.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720133622.html">,پرنده ای که تنها دو گرم وزن دارد +عکس مرغ مگس خوار زنبوری,کوچکترین پرنده دنیا,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div><br/>ر ورد زیستگاه ین پرنده م اید گوییم ه رخی ز واحی ین زیره ه صورت لی زیر شت ک وع حصول ی وند ین عنی رغ گس وار حتمالا میشه ه واد بزارهای ازم رای ساختن شیانه ش سترسی دارد. ر ر صورت رنامه اصی رای فظ قای ین پرنده ر وبا صورت می یرد ما ز رفی م یات ن ه یچ جه ر عرض نقراض یست.<br/>div> <div class="wrapper">div> div> div> div> <p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>
پرنده ای که تنها دو گرم وزن دارد +عکس گردآوری توسط بخش دیدنی های امروز دیدنی های روزانه سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات