هتلی در ژاپن که کارکنانش روبات هستند! - دیدنی های امروز


Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد هتلی در ژاپن که کارکنانش روبات هستند! ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت گالری عکس آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div><div style="direction:rtl"> <div align="justify">کایران :ب سایت ک پزشک: ین فته خستین <a class="hlink" title="تل" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720133551.html" style="text-decoration:none;color:#000000">تلa> <a class="hlink" title="اپن" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720133551.html" style="text-decoration:none;color:#000000">اپنa> ه ارکنانش ا تعدادی وبات تشکیل ی هند، فتتاح د.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720133551.html"><div class="mzc"><strong>تلی ر اپن ه ارکنانش وبات ستند! strong>div>,هتلی در ژاپن که کارکنانش روبات هستند! ربات,هتل,ژاپن,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه<p class="Uimg">کاایران: <a class="hlink" title="تل" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720133551.html" style="text-decoration:none;color:#000000">تلa> ر <a class="hlink" title="اپن" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720133551.html" style="text-decoration:none;color:#000000">اپنa> ه ارکنانش وبات ستند! p>a>div><br/>div><br/>ا م گاهی ی ندازیم ه انواده ی ز وبات ا ه ر ین <a class="hlink" title="تل" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720133551.html" style="text-decoration:none;color:#000000">تلa> ارهای ختلفی ز تصدی پذیرش تا مل مدان ا ا نجام ی هند:<br/>نا ه زارش کاایران : هره شنای ین <a class="hlink" title="تل" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720133551.html" style="text-decoration:none;color:#000000">تلa> ک وبات ندروید ا هره ی بیه نسان ست. رچه ین خستین وبات به نسانی یست ه عملا ه ار گرفته شده ست، ما یدن هره زیبای و ه ی تواند ه سؤالات ساده، پاسخ دهد، یدنی ست.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720133551.html">,هتلی در ژاپن که کارکنانش روبات هستند! ربات,هتل,ژاپن,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div><br/>ما وبات یگر ه ار گرفته شده ر سمت پذیرش، ک وبات املا تفاوت ست: ک وبات ا هره ندامی ایناسوری ه لاهی ه سر ارد رواتی سته سات.<br/>ین وبات م ی تواند ه سؤالات ساده پاسخ دهد. ین میدواری جود ارد ه وبات ندروید بلی ین وبات ایناسوری ه ک سامانه بری تصل شوند تا توانند ایره اژگان یزان رک طلب ود ا ز سؤالات حاوره ی ا الا برند.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720133551.html">,هتلی در ژاپن که کارکنانش روبات هستند! ربات,هتل,ژاپن,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div><br/>وبات، یگر ک وبات زیبا دوست داشتنی ه ام «و ی ان» ست ه ر تاق ای <a class="hlink" title="تل" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720133551.html" style="text-decoration:none;color:#000000">تلa> ا وش رده ست یشتر ی توان ا زبان <a class="hlink" title="اپن" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720133551.html" style="text-decoration:none;color:#000000">اپنa> ا ن رتباط رقرار رد.<br/>ین وبات ی تواند ا رامین صوتی، یزان وشنایی تاق مای تاق ا تنظیم ند ی تواند طلاعاتی ر ورد ب وای ردا دهد.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720133551.html">,هتلی در ژاپن که کارکنانش روبات هستند! ربات,هتل,ژاپن,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div><br/>ائو، وبات دیدی یست. غل تازه و اهنمای <a class="hlink" title="تل" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720133551.html" style="text-decoration:none;color:#000000">تلa> ست!<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720133551.html">,هتلی در ژاپن که کارکنانش روبات هستند! ربات,هتل,ژاپن,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div><br/>قتی تاق همان شخص د. ین وبات ستقیما مدان ای همان ا ه سمت تاقش ی رد نها ا مل ی ند.<br/><a class="hlink" title="تل" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720133551.html" style="text-decoration:none;color:#000000">تلa> وری راحی ده ست ه ناسب رای ایجایی م نسان ا م وبات ا اشد.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720133551.html">,هتلی در ژاپن که کارکنانش روبات هستند! ربات,هتل,ژاپن,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div><br/>همان ا ا ستورهایی ه ز ریق تبلت ایشان ر تاق ا ی هند، ی توانند ین وبات ا حضار نند ه پیشخدمت تاق است ی تواند ثلا رایشان غذا ا وله تمیز یاورد.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720133551.html">,هتلی در ژاپن که کارکنانش روبات هستند! ربات,هتل,ژاپن,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div><br/>ین وبات م ه ر حوطه <a class="hlink" title="تل" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720133551.html" style="text-decoration:none;color:#000000">تلa> ردش ی ند، ی تواند طلاعاتی ر ودر <a class="hlink" title="تل" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720133551.html" style="text-decoration:none;color:#000000">تلa> اهای یدنی هر ه همان ا دهد:<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720133551.html">,هتلی در ژاپن که کارکنانش روبات هستند! ربات,هتل,ژاپن,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div><br/>ر ین یان ار «ساچان» ه صورت ساده، مل تابلوی علانات ست!<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720133551.html">,هتلی در ژاپن که کارکنانش روبات هستند! ربات,هتل,ژاپن,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div>div> <div class="wrapper">div> div> div> div> <p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>
هتلی در ژاپن که کارکنانش روبات هستند! گردآوری توسط بخش دیدنی های امروز دیدنی های روزانه سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات