عکس: عریضه خوانی برای مظفرالدین شاه - دیدنی های امروز


Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد عکس: عریضه خوانی برای مظفرالدین شاه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت گالری عکس آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div><div style="direction:rtl"> <div align="justify">کایران :بسایت رادید: عریضه، امه ایی وده ست ه عمولا زیردستی رای افوق ود ی وشته کی ز اه ای رسوم رتباط ا ربار اهان لب یزی ز و ه مار ی فته ست.<br/> ر زمان قاجار ساندن عریضه ه اه توسط رباریان قامات ا ر ارعام ا ضور عمومی ی مکن ی د. عریضه وانی عمولا ر ضور اه ی ساعات وقات عینی صورت ی رفته اه پس ز ن ستوری رای سیدگی ا پاسخ ن صادر ی رده ست.<br/>نا ه زارش کاایران : قل ست ر زمان اصرالدین اه کبار تقدیم عریضه ه اه زدیک ود ه رگ ی نجر ود؛ نانکه معی رای ترور اه ه هانه تقدیم عریضه ه ی زدیک دند یزی مانده ود ر قشه ود وفق وند. ر ساس نابع تاریخی ر سپیده م امداد وز وال ۲۶۸ نگامی ه اصرالدین اه ز اخ یلاقی یاوران عازم کار ود، سه تن ز ابیان ه ز پیش قشه ترور و ا شیده ودند عریضه ه ست ه وکب اه زدیک دند ر ک حظه اه ا غافلگیر ردند. نها سه تیر ه سوی اه لیک ردند ه تنها کی ز نها ه اه صابت رد اعث راحت ختصر ی د.<br/>ر زیر عکسی شاهده ی نید ه ربوط ه عریضه وانی ر ضور کی ز اهان اجار ست. ر ین عکس ه ر اغ صاحبقرانیه توسط عبدالله اجار ه تاریخ 5 صفر 1315 جری مری عکاسی ده ظفرالدین اه ر الی ه ند تن ز قامات رد و مع ند ر ال وش ردن ه عریضه وانی ست. <br/>ر زیرنویس ین عکس قامات نین عرفی ده ند: فر شسته سمت است، کیل لملک یستاده ز سمت است: مین ضرت، صدیق مایون، کیل لدوله، اج صدرالدوله، مین لحرم، مین قایا، شیرالسلطنه، میربهادر نگ، زیر قایا.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720113342.html"><div class="mzc"><strong>عکس: عریضه وانی رای ظفرالدین اه strong>div>,عکس: عریضه خوانی برای مظفرالدین شاه,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه<p class="Uimg">کاایران: <a class="hlink" title="عکس: عریضه وانی رای ظفرالدین اه" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015720113342.html" style="text-decoration:none;color:#000000">عکس: عریضه وانی رای ظفرالدین اهa> p>a>div><br/>div>div> <div class="wrapper">div> div> div> div> <p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>
عکس: عریضه خوانی برای مظفرالدین شاه گردآوری توسط بخش دیدنی های امروز دیدنی های روزانه سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات