چیزهایی که شاید از «داوینچی» ندانید - دیدنی های امروز


Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد چیزهایی که شاید از «داوینچی» ندانید ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت گالری عکس آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div><div style="direction:rtl"> <div align="justify">کایران :یسنا: «ئوناردو اوینچی» ا یشتر ه عنوان الق قاشی شهور ازآلود «ونالیزا» ا مان «بخند کوند» ی ناسند؛ ما اقعیت ایی رباره خصیت توانمندی ای ین هره اندگار جود ارد ه متر سی ز ن ا بر ارد.<br/>div><div align="justify"><br/>گر می انستید ه ین نرمند زرگ یتالیایی خترع سلسل تلمبه وده، ه اطر وحیات طیفش پرنده ا ا ی ریده زاد ی رده رای رطرف ردن عطش نجکاوی ش، رده ا ا البدشکافی ی رده ست، ین زارش ا خوانید.<br/>نا ه زارش کاایران : * ئوناردو اوینچی ک یاهخوار سفت سخت ود. و ین ژیم غذایی اص ا ر زمانی ه صلا عمول بود، پیش ی رفت. پژوهشی ه ر سال 2010 رباره زندگی ژیم غیرمعمول و نجام د، شان اد حتمالا و ه اطر سکته لبی ه پشت سر ذاشت، یاهخوار د.<br/>* اوینچی ه «دخوانی» بتلا ود، عنی ر وشتن، واندن جی ردن لمات شکل اشت. لبته وشبختانه ستعداد قاشی ش وب ود!<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015719111025.html"><div class="mzc"><strong>یزهایی ه اید ز «اوینچی» دانید strong>div>,چیزهایی که شاید از «داوینچی» ندانید,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه<p class="Uimg">کاایران: <a class="hlink" title="یزهایی ه اید ز «اوینچی» دانید" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015719111025.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یزهایی ه اید ز «اوینچی» دانیدa> p>a>div><br/>راحی ای اوینچی ز دن نسان<br/>div><br/>* ین نرمند خترع زرگ یتالیایی ولین ردی ود ه علت بی ودن نگ سمان ا توضیح اد. گر رای تان الب ست، علت ین پدیده علمی ین ونه توضیح اده ده ست: ور ورشید ه سیله ولکول ا رات رد غبار وجود ر سمان ه عمولا ر قایسه ا ول وج ای ور ریی سیار وچک ستند، پراکنده ی ود. ه ین ترتیب، ور ول وج ای وتاه (انند ور بی) سیار دیدتر ز ور ول وج ای لندتر ه سیله ین رات پراکنده ی وند. قتی ه سمان صاف گاه ی نیم، یشتر ین ور پراکنده ده ست ه ه شم ا ی سد. نابراین امنه ول وج ای وتاه پراکنده ده ساسیت شم نسان ه نگ، ه یدن نگ بی نجر ی ود.<br/>* رای لخوشی دافعان قوق یوانات م ه ده هتر ست دانید، اوینچی پرنده ای فسی ا ی رید زاد ی رد.<br/>* الق «ونالیزا» ه صطلاح عروف «والیمینین» ود؛ عنی ی توانست ا ست است عمولی ا ست پ، رعکس نویسد. و رای رح ای ود ه سیله ط عکوس، ادداشت ایی ا وشته ه قط ن ا ا ر یینه ی توان واند. قالات اوینچی امل تعداد سیار زیادی ز ختراعات عملی ابل جرا غیرعملی امل لات وسیقی، پمپ ای یدرولیک، توپ ای خار، سپرهایی اص ... ست. یگر ختراعات و امل سلسل، ادسنج، ساعت تلمبه ست.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015719111025.html">,چیزهایی که شاید از «داوینچی» ندانید,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>راحی نین<br/>div><br/>* ین خصیت رجسته رای ین ه ز گونگی ارکرد دن نسان سردرآورد ، ه البد کافی جساد ی پرداخت ز مین اه ه رک دیدی ز ساختار دن نسان سید. اوینچی ولین ردی ود ه توجه د سال ای عمر ر رخت عادل تعداد لقه ایی ست ه ر قطع فقی تنه ن پدید مده ست. و ولین سی ود ه ندام ای دن نسان ا ا رش قطع راحی رد. فته ی ود و رای رک یشتر ناتومی دن، تودهای یگوراتیو سیاری ز دن رده ا ی زد.<br/>پژوهش ای و ر عرصه البدشکافی، ه لق راح ایی وق لعاده قیق زیبا تم د ه ز ن یان ی توان ه راحی دادی «نین ر حم» شاره رد. ین ثر ا جود رخی شکال ا، نان ا اقعیت نطباق ارد ه مروزه یز ی تواند ر موزش پزشکی ورد ستفاده رار یرد. «روین پانوفسکی» رباره ین ُعد ز توانمندی ای اوینچی وشته ست: ر ن زمان البدشکافی ه عنوان ک علم دون اشتن وشی رای فظ شاهدات ر پرونده ای موداری ه صورت امل قیق سه عدی، غیرممکن ود.<br/>* دارک تاریخی اکی ز ن ست ه اوینچی یکل نژ قیب شمن م ودند. «وناتان ونز» ر تاب «بردهای کست ورده: ئوناردو ، یلکل نژ وئل نری ه نسانس ا تعریف رد» وشته ست: ین و نرمند نچنان سبت ه م ساسیت اشتند ه یشتر وقات ر مع، کدیگر ا ورد هانت رار ی ادند.<br/>* ونالیزا یشتر وشحال ست می نزجر! «بخند کوند» رن است ورد توجه علاقه ندان ه نر رار ارد علت صلی ن س عجیبی ست ه هره ین زن نسانسی ه خاطب نتقل ی ند. جله «یسکاوری» ند سال پیش قاله ی اپ رد ه ر ن رصد س ای ختلف صورت «ونالیزا» ا ه تفکیک ررسی رد.<br/>پژوهشگرانی ز انشگاه مستردام یلینویز ا ه ارگیری ک رم فزار علام ردند ر اهکار اوینچی 83 رصد س وشحالی، 9 رصد نزجار، 6 رصد ترس 2 رصد عصبانیت شاهده ی ود.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015719111025.html">,چیزهایی که شاید از «داوینچی» ندانید,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>ونالیزا<br/>div><br/>مانه زنی ای زیادی رباره دل ین تابلوی قاشی طرح ده ست، ثلا ین ه اوینچی ر لق ین ثر مال صداقت ا اشته ر ه تصویر شیدن زیبایی ین زن غراق کرده ا ین ه ه دعای ارشناسان نری ین، زمینه ای پشت تصویر رگرفته ز نقاشی های ینی ست. ارشناسان مچنین دعی ده ند ه اوینچی رای ه تصویر شیدن اهکار نری ش ز ک دل رد، صورت ادرش تی تصویر خود ر یینه ستفاده رده ست.<br/>* اوینچی ه نگ واز یره ستی ود، ولین ار ه عنوان ک وسیقی ان ه ربار یلان عرفی د ، ه ک قاش! «اساری» اگرد عروف اوینچی، و ا ک وازنده تبحر ی انست. ئوناردو ر سال 1482 نگی قره ی ا ه کل سر سب ساخت ز سوی «ورنزو و دیسی» أمور د ین ساز ا ه عنوان پیشکش صلح ه وک یلان دیه ند.<br/>* «ونالیزا»ی ه ردم سته سته رای یدنش اهی وزه «وور» پاریس ی وند، قاشی ورد علاقه اوینچی وده، تا دی ه فته ی ود و ر ا ی فت، ین تابلو ا مراه ود ی رد. جود ثلثی لایی ر قاشی رجسته اوینچی کی ز ظریاتی ست ه رینگی امل ین تابلو ا ه ثبات ی ساند. ا صل ردن قاط لایی ین قاشی، کلی ام انند هور ی ند ه فته ی ود مان ام قدس سیحیان ست. «ن راون» ر تاب پرفروش «مز اوینچی» ود ه ین تئوری پرداخته ست.<br/>سرقت تابلوی «بخند کوند» ر سال 1911 هرت ین ثر ا هانی رد، ما اپ تاب «مز اوینچی» ه لم «ن راون» ود ه ازار دس مان ا رباره از سر ه ُر ین انوی رن انزدهمی ا تا سر د مکن اغ رد. <br/>div> <div class="wrapper">div> div> div> div> <p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>
چیزهایی که شاید از «داوینچی» ندانید گردآوری توسط بخش دیدنی های امروز دیدنی های روزانه سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات