همه چیز در باره آتشکده «چهارقاپی» - دیدنی های امروز


Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد همه چیز در باره آتشکده «چهارقاپی» ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت گالری عکس آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div><div style="direction:rtl"> <div align="justify">کایران :بسایت تابناک اتو: تشکده <a class="hlink" title="هارقاپی" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/20157169213.html" style="text-decoration:none;color:#000000">هارقاپیa> ا ه عنی هار ر، ز مله تشکده ای وره ساسانی ست ه ر هر رزی صرشیرین ز توابع ستان <a class="hlink" title="رمانشاه" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/20157169213.html" style="text-decoration:none;color:#000000">رمانشاهa> رار ارد.<br/> تشکده <a class="hlink" title="هارقاپی" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/20157169213.html" style="text-decoration:none;color:#000000">هارقاپیa> کی ز ناهای تاریخی گفت نگیز ستان <a class="hlink" title="رمانشاه" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/20157169213.html" style="text-decoration:none;color:#000000">رمانشاهa> ست.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/20157169213.html"><div class="mzc"><strong>مه یز ر اره تشکده «هارقاپی» strong>div>,همه چیز در باره آتشکده «چهارقاپی» آتشکده,چهارقاپی,کرمانشاه,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه<p class="Uimg">کاایران: مه یز ر اره تشکده «<a class="hlink" title="هارقاپی" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/20157169213.html" style="text-decoration:none;color:#000000">هارقاپیap>a>div><br/>div><br/>نا ه زارش کاایران : تشکده <a class="hlink" title="هارقاپی" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/20157169213.html" style="text-decoration:none;color:#000000">هارقاپیa> ا ه عنی هار ر، ز مله تشکده ای وره ساسانی ست ه ر هر رزی صرشیرین ز توابع ستان <a class="hlink" title="رمانشاه" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/20157169213.html" style="text-decoration:none;color:#000000">رمانشاهa> رار ارد.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/20157169213.html">,همه چیز در باره آتشکده «چهارقاپی» آتشکده,چهارقاپی,کرمانشاه,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div><br/>تاریخدانان عتقدند، نای تاریخی <a class="hlink" title="هارقاپی" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/20157169213.html" style="text-decoration:none;color:#000000">هارقاپیa> حتمالا مزمان ا فوذ عثمانی ا ر ین نطقه ه ین ام وانده ده ست، رچه ین نا ر رون هارم پنجم جری مری ز سوی امداران صنعتگران ه عنوان سکونتگاه وتاه دت یز ورد ستفاده رار ی رفته ست.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/20157169213.html">,همه چیز در باره آتشکده «چهارقاپی» آتشکده,چهارقاپی,کرمانشاه,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div><br/>ین تشکده ز وع تشکده ایی ست ه ارای الان واف وده، لی تأسفانه ر ثر رور زمان واق ن رو یخته ست، ا ین جود ر رخی ز سمت ا ثاری ز ن یده ی ود.<br/>ین تشکده عبارت ست ز تاقی ربع کل ه بعاد 25 ر 25 تر ه ارای سقفی نبدی کل ه طر 16 تر وده، لی تأسفانه کنون ثری ز ن اقی مانده ست تنها قایای وشواره ا ر هار وشه ن یده ی ود.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/20157169213.html">,همه چیز در باره آتشکده «چهارقاپی» آتشکده,چهارقاپی,کرمانشاه,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div><br/>ین تاق ربع کل ارای هار رگاه رودی ست ه ه واق طراف ضای رکزی نتهی ی وند.<br/>ر طراف ین نا جموعه تاق ا ضاهایی جود ارد ه خش ایی ز نها ر تیجه اوش ای استان ناختی سال ای خیر ناسایی ده ست.<br/>ین نا ا ستفاده ز صالح حلی ز بیل اشه سنگ لاط چ ساخته ده ست، لبته نبد نا جری وده ست.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/20157169213.html">,همه چیز در باره آتشکده «چهارقاپی» آتشکده,چهارقاپی,کرمانشاه,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div><br/>تشکده هار اپی ز مله ناهای تقویمی یران وده ه هت تشخیص روع صول سال ز ن ستفاده ی ده ست.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/20157169213.html">,همه چیز در باره آتشکده «چهارقاپی» آتشکده,چهارقاپی,کرمانشاه,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div><br/>ین ثر تاریخی ه ا انده ز وره ساسانیان ر وران نگ تحمیلی چار سیب ای راوانی د.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/20157169213.html">,همه چیز در باره آتشکده «چهارقاپی» آتشکده,چهارقاپی,کرمانشاه,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div><br/> تشکده <a class="hlink" title="هارقاپی" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/20157169213.html" style="text-decoration:none;color:#000000">هارقاپیa> ر ال اضر کی ز قاط یدنی ردشگرپذیر هرستان صرشیرین حسوب ی ود ه ر یام ختلف سال ه یژه یام وروز پذیرای ردشگران اخلی ارجی سیاری ست.div> <div class="wrapper">div> div> div> div> <p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>
همه چیز در باره آتشکده «چهارقاپی» گردآوری توسط بخش دیدنی های امروز دیدنی های روزانه سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات