کلاهی هوشمند برای معلولین +عکس - دیدنی های امروز


Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد کلاهی هوشمند برای معلولین +عکس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت گالری عکس آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div><div style="direction:rtl"> <div align="justify">کایران :بسایت یکو - ازنین یرخواه: لاهی ه ر تصویر ی ینید اید زیبا باشد ما پوشیدن ین لاه مکان نجام ارهای خارق العاده یی ا ه ما واهد اد.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716124356.html"><div class="mzc"><strong>لاهی وشمند رای علولین +عکس strong>div>,کلاهی هوشمند برای معلولین +عکس کلاه,هوشمند,معلولین,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه<p class="Uimg">کاایران: لاهی <a class="hlink" title="وشمند" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716124356.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وشمندa> رای <a class="hlink" title="علولین" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716124356.html" style="text-decoration:none;color:#000000">علولینa> +عکس p>a>div><br/>div><br/> ین لاه <a class="hlink" title="وشمند" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716124356.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وشمندa> ه ما مک ی ند تا ا یروی هن جسام پیرامون ود ا ه رکت رآورید ین ه وع رنامه ی ه رای ین لاه وشته ده ستگی ارد. ر قیقت پژوهشگران انشگاه ریلند ر راحی ین ستگاه ه علولانی ندیشیده ند ه ز اتوانی سمی رکتی نج ی رند رکت جسام طراف رایشان شوار ا غیر مکن ست.<br/>نا ه زارش کاایران : ستفاده ز ین لاه <a class="hlink" title="وشمند" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716124356.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وشمندa> ی تواند تحول گرفی ا ر زندگی فراد ه جود ورد  این سته ز یماران  ا ستفاده ز ین حصول ادر واهند ود تا سیاری ز ارهای ود ا دون مک یگران نجام هند.<br/> سگرهای ین لاه <a class="hlink" title="وشمند" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716124356.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وشمندa> ز ریق نّوری EEG مواج غزی ا ریافت رده فراد علول ی توانند یلچرها، ندام ای صنوعی یگر جسام پیرامون ود ا رکت هند.div> <div class="wrapper">div> div> div> div> <p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>
کلاهی هوشمند برای معلولین +عکس گردآوری توسط بخش دیدنی های امروز دیدنی های روزانه سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات