هسته انگور؛ جایگزین احتمالیِ شیمی درمانی - دیدنی های امروز


Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/includes/content.php on line 362

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد هسته انگور؛ جایگزین احتمالیِ شیمی درمانی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت گالری عکس آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div><div style="direction:rtl"> <div align="justify">کایران :رادید: <a class="hlink" title="سرطان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سرطانa> کی ز طرناک ترین یماری ایی ست ه ر ندین سال خیر فزایشی جومی اشته ست. ندین اروی یوه رمانی یز رای ن عرفی ده ما غلب ایده اصی داشته ند.<br/> <br/> خیرا پژوهشی ر ورنال ریتیش دیکال (British Medical Journal) ه اپ سیده ه دعا ی ند ز کی ز دترین لاه رداری ایی خش سلامت عنی «<a class="hlink" title="یمی رمانی" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یمی رمانیaپرده رداشته ست. پژوهش نجام ده دعی ست ه نسانیت ز نیای رمان اروسازی ز ین فته، زیرا ر و خش رای ین سترش افتند ه رد اشی ز یماری ا لتیام خشند. یماران یماری ای طرناک انند <a class="hlink" title="سرطان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سرطانa> ه علم اروسازی پناه ورده ند تا لوی پیشرفت ن ا گیرند، ما تنها دف خش اروسازی تضعیف ک رگانیسم توسط سمی ترین بزار مکن عنی «اروها» ست.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html"><div class="mzc"><strong>سته نگور؛ ایگزین حتمالیِ یمی رمانی strong>div>,هسته انگور؛ جایگزین احتمالیِ شیمی درمانی جایگزین,سرطان,شیمی درمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه<p class="Uimg">کاایران: سته نگور؛ ایگزین حتمالیِ <a class="hlink" title="یمی رمانی" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یمی رمانیa> p>a>div><br/>div><br/>نا ه زارش کاایران : دعاهای ین پژوهش اید می بالغه میز ه ظر رسد، ما ن ا ر فته ای ود صر ستند. ن ا ه پژوهش کتر اردین ونز، ستاد انشگاه رکلی، شاره ارند ه یش ز 25 سال تحقیقی امع ر وی ول عمر یماران نجام اد. طالعه و دعا ی رد ه <a class="hlink" title="یمی رمانی" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یمی رمانیa> ر لاف ید ایج ردم ار اصی می ند. لیل و یز ین ست ه رخی ز یماران یماری <a class="hlink" title="سرطان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سرطانa> علی غم نجام <a class="hlink" title="یمی رمانی" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یمی رمانیa> ا رد پیچیدگی ای ضعیت سمانی ان ی سپارند. ر طالعه کتر ونز مده ود ه یمارانی ه <a class="hlink" title="یمی رمانی" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یمی رمانیa> ردند سریع تر ز سانی ه وش رمانی ایگزینی ا نتخاب رده ودند، ان ود ا ز ست ادند.<br/> <br/><a class="hlink" title="یمی رمانی" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یمی رمانیaفید ا ضر؟<br/>ین پژوهش تیجه یری رد ه <a class="hlink" title="یمی رمانی" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یمی رمانیa> ول عمر ا م رده ان یماران ا سریع تر ی یرد. لبته گرانی زرگتر ین ست ه ین ویه املا گاهانه نجام ی ود، را ه «صنعت <a class="hlink" title="یمی رمانی" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یمی رمانیaیلیاردها لار سود ارد.<br/> <br/>ین طالعه اه لی ا یز رائه ی هد. ما ام ول ین ست ه یماران بتلا ه <a class="hlink" title="سرطان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سرطانa> اید ید ود ا عوض نند بول نند ه <a class="hlink" title="سرطان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سرطانa> ابل رمان ست. ندین فر ه زیر ار <a class="hlink" title="یمی رمانی" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یمی رمانیa> رفتند ز وش ای ایگزین ستفاده ردند ا وفقیت توانستند ر <a class="hlink" title="سرطان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سرطانa> غلبه نند.<br/>بق طالعه ی ه ه تازگی ر ورنال ریتیش دیکال نتشر ده، وش ای رمانی بیعی سیار وثرتر وده ثرات انبی یز دارد. لبته اید توجه اشت ه علا تایج ین طالعه ر اله ی ز بهام رار ارد. فتنی ست ین ورنال ر وی <a class="hlink" title="یمی رمانی" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یمی رمانیa> «صنعت رگ» تمرکز ارد.<br/> <br/>اه ل یست؟<br/>روهی ز حققانِ انشگاه نتاکی پژوهشی ر پایه «عصاره انه نگور» نجام ادند. ن ا ه ین تیجه ست افتند ه عصاره انه نگور وجب رگ 76 رصد سلول ای <a class="hlink" title="سرطان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سرطانa> <a class="hlink" title="سرطان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سرطانa> ون ر عرض 24 ساعت دند. ین فته ر رایط زمایشگاهی ه ثبات سید.<br/><div align="center"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html">,هسته انگور؛ جایگزین احتمالیِ شیمی درمانی جایگزین,سرطان,شیمی درمانی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانهa>div><br/>div> <br/>ین پژوهش ر ورنال نجمن مریکاییِ تحقیقات <a class="hlink" title="سرطان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سرطانa> (American Association for Cancer Research) ه اپ سید شان اد ه عصاره انه نگور ا ستفاده ز پروتئین JNK ی تواند <a class="hlink" title="سرطان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سرطانa> ون ا ز ین برد. پروتئین JNK سئول ابودی سلول ای <a class="hlink" title="سرطان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سرطانa> ست.<br/> <br/>ثر <a class="hlink" title="یمی رمانی" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یمی رمانیa> ر وی <a class="hlink" title="سرطان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سرطانa> ای پیشرفته تی متر ز <a class="hlink" title="سرطان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سرطانa> ای بتدایی ست. طالعات خیر شان اده ه عصاره انه نگور ر <a class="hlink" title="سرطان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سرطانa> ای پیشرفته یشتر م ی ود. زمانی ه <a class="hlink" title="سرطان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سرطانa> خیم تر ست، عصاره انه نگور سریع تر عمل رده تاثیر یشتری م ارد. افته ای ین پژوهش ی تواند سلول ای قاوم ر رابر اروهای <a class="hlink" title="یمی رمانی" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یمی رمانیa> ا یز رمان ند ه ود ندام یز سیبی می ساند.<br/> <br/>یا عصاره انه نگور اقعا ز <a class="hlink" title="یمی رمانی" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یمی رمانیa> هتر ست؟<br/>الی ِی انشجوی کتری انشگاه لرادو ست. و م زمایش ایی ا نجام اده ثر وق لعاده عصاره انه نگور ا ثبات ی ند. و ی وید ه سلول ای <a class="hlink" title="سرطان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سرطانa> وده زرگ یش ز 11000 هش نتیکی ارند ه ن ا ا ز ظر DNA ا سلول ای سالم املا تفاوت ی ند. <a class="hlink" title="یمی رمانی" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یمی رمانیa> سنتی ی تواند ر وی ک هش اص تمرکز ند، ما ا پیشرفت <a class="hlink" title="سرطان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سرطانa> هش ای یشتری خ ی هد. مین تغییرات سلول ای <a class="hlink" title="سرطان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سرطانa> ست ه ن ا ا ر رابر <a class="hlink" title="یمی رمانی" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یمی رمانیa> قاوم ی ند.<br/> <br/>ر عوض ترکیب ای زیست عالِ وجود ر عصاره انه نگور سیار وثرتر ی توانند هش ای سلول ای <a class="hlink" title="سرطان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سرطانa> ا رمان نند. انشمندان ی ویند: «سیاری ز هش ای نتیکیِ پدیدآورنده <a class="hlink" title="سرطان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سرطانaانند <a class="hlink" title="سرطان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سرطانa> وده زرگ، توسط عصاره انه نگور ورا (ر عرض 24 ساعت) رمان ی ونده فته انشمندان ای تاسف ارد ه صنعت <a class="hlink" title="سرطان" href="http://akafoto.akairan.com//foto-aka/emrooz/2015716104818.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سرطانa> تاکنون ان سیاری ا رفته ست. <br/>div> <div class="wrapper">div> div> div> div> <p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>
هسته انگور؛ جایگزین احتمالیِ شیمی درمانی گردآوری توسط بخش دیدنی های امروز دیدنی های روزانه سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات